اولویت‌های سازمان زندان‌ها

اولویت‌های سازمان زندان‌ها در سال 1401 بر محورهای ده‌گانه ذیل استوار است:

  1. اشتغال و کارآفرینی: توسعه کمی و کیفی اشتغال زندانیان

  2. جمعیت کیفری: اجرای برنامه‌های کاهش جمعیت کیفری

  3. تغذیه زندانیان: ارتقاء کیفیت غذای زندان‌ها

  4. خدمت رسانی: اصلاح و بهبود فرآیندهای خدمت‌رسانی در زندان‌ها

  5. کارکنان: توسعه خدمات رفاهی ویژه کارکنان

  6. نیروی انسانی: شناسایی نیروهای مستعد و نخبه با تاکید بر جانشین‌پروری و شایسته‌سالاری

  7. مسئولیت اجتماعی: توجه به خانواده زندانیان از طریق توسعه خدمات حمایتی

  8. نوسازی و تحول: توسعه و تجهیز هدفمند زندان‌ها به سامانه‌های هوشمند سخت‌افزاری و نرم‌افزاری

  9. سند تحول قضایی: تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان مبتنی بر مفاد سند تحول قضایی و متناسب با امکانات و مقدورات

  10. حقوق شهروندی: انتقال زندانیان محکوم بر اساس تبصره ۳ ماده ۵۱۳.آ.د. کیفری با عنایت به تاکید ریاست محترم قوه قضائیه و متناسب با ظرفیت استان مقصد