اداره کل زندانهای استان همدان در سال مالی 1402

هزینه کرد سالانه:

الف» ابلاغی

سامانه شفافیت (استان همدان)

ب» استانی

سامانه شفافیت (استان همدان)

سامانه شفافیت (استان همدان)

قراردادها:

سامانه شفافیت (استان همدان)

سامانه شفافیت (استان همدان)

سامانه شفافیت (استان همدان)

سامانه شفافیت (استان همدان)

سامانه شفافیت (استان همدان)

سامانه شفافیت (استان همدان)

مناقصات و مزایدات:

سامانه شفافیت (استان همدان)

سامانه شفافیت (استان همدان)

سامانه شفافیت (استان همدان)

سامانه شفافیت (استان همدان)