1-شاخص وجود اطلاعات بروز در خصوص ساختار سازمانی مدیران:

اطلاعات بروز ساختار مدیران در وب سایت این اداره کل به آدرس prisons.ir/xyh قابل مشاهده می باشد.

2-رعایت احراز شرایط مدیران در انتصابات:

برای انتصاب مدیران پس از ارزیابی توسط کمیته ارزیابی اداره کل و انتخاب مدیر دارای شرایط، با سازمان مربوطه مکاتبه و ضمن مصاحبه تخصصی جهت اعطای پست مدیریتی مکاتبه و روال اداری طی می شود.

3-انتخاب در سطوح مدیریتی مختلف از میان دارندگان گواهینامه صلاحیت:

انتصاب مدیران ابتدا در شورای امور منابع انسانی مطرح و پس از تایید جهت مصاحبه شغلی و اخذ گواهینامه صلاحیت به سازمان معرفی می شود و پس از قبولی در آزمون جهت اعطای پست مورد نظر با سازمان مکاتبه می شود.

لازم به ذکر است مستندات موارد مشروحه فوق در کارگزینی اداره کل بایگانی شده اند.