سفره احسان در زندان آبادان

جمعی از نیکوکاران آبادانی با یک ضیافت افطاری بانی دیدار تعدادی از زندانیان با خانواده هایشان شدند.