کلیپ آغاز ششمین المپیاد ورزشی مددجویان کانون اصلاح و تربیت لرستان

ششمین المپیاد ورزشی مددجویان کانون اصلاح وتربیت لرستان باحضور مدیرکل زندان‌ها واقدامات تامینی وتربیتی لرستان،معاون سلامت اصلاح وتربیت،رئیس ومعاون کانون اصلاح وتربیت استان،رئیس اداره فرهنگی وتربیتی ،مسئول تربیت بدنی زندان های استان برگزار شد.