کد خبر: 18246
۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۲۶
آگهی مناقصه ۱۴۰۳

اداره کل زندان‌های استان اردبیل در نظر دارد امور مشروح زیر را از طریق مناقصه عموی به بخش خصوصی واگذار کند. متقاضیان در صورت تمایل می‌توانند در مهلت تعیین شده با اسناد مربوطه به این اداره کل مراجعه یا در سایت ستاد به نشانی setadiran.ir ثبت نام نمایند.

نکات قابل توجه: هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهدبود. سپرده قابل قبول برای شرکت درمناقصه ضمانت نامه معتبربانکی باحداقل اعتبار سه ماهه می‌باشد.

آدرس محل تسلیم پیشنهادها: نحوه ارایه پیشنهاد: شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌بایستی علاوه بر پیشنهاد قیمت در سامانه ستادالکترونیکی دولت، پاکت الف راحداکثر تاتاریخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۳ به دبیرخانه اداره کل زندان‌هاتحویل و رسید مربوطه را دریافت نمایند.

شرایط متقاضی: ۱.داشتن گواهینامه صلاحیت ازسازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی و یا اداره کل کارواموراجتماعی و مراجع ذیصلاح دیگر

۲.داشتن امکانات اولیه و تجهیزات و نیروی انسانی متخصص و مجرب مرتبط باموضوع کار

۳.توان پرداخت حداقل دوماه حقوق پرسنل

ردیف

موضوع مناقصه

برآورد اولیه

مبلغ سپرده شرکت درمناقصه

مهلت توزیع اسناد

جلسه توجیهی

مهلت ارایه پیشنهاد

زمان بازگشایی پاکت

۱

واگذاری ایاب وذهاب کارکنان واعزام بدرقه زندانیان

۳۶۵۱۲میلیون ریال

۱۸۲۵میلیون ریال

ازتاریخ ۰۲/۰۲/۱۴۰۳ لغایت ۰۵/۰۲/۱۴۰۳

روز پنج شنبه شنبه مورخه ۰۶/۰۲/۱۴۰۳ ازساعت ۹ صبح لغایت ۱۱ صبح

تا پایان وقت اداری روز یک شنبه ۱۶/۰۲/۱۴۰۳

ساعت ۱۰ صبح روز دو شنبه مورخه۱۷/۲/۱۴۰۳

۲

واگذاری امورطبخ وتوزیع غذای زندانهای استان اردبیل

۴۰۸۸۰میلیون ریال

۲۰۴۴میلیون ریال

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha