فراخوان تامین خودروی ایاب و ذهاب

اداره کل زندانهای استان مرکزی در نظر دارد فراخوان تامین خودروی ایاب و ذهاب و اعزام و بدرقه مددجویان و کارکنان زندانهای استان مرکزی به شماره 2002003482000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

  • تاریخ انتشار فراخوان: روز سه شنبه مورخه 21/06/1402 ساعت 08:00
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان: روز شنبه مورخه 01/07/1402 ساعت 14:00
  • مهلت ارسال پیشنهادات: روزچهار شنبه مورخه 12/07/1402 ساعت 17:00
  • زمان بازگشایی پاکت ها: روز پنج شنبه مورخه 13/07/1402 ساعت 09:00

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:

تامین خودروی ایاب و ذهاب و اعزام و بدرقه مددجویان و کارکنان زندانهای استان را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید ، امکانات و تجهیزات مورد نیاز تعداد 13دستگاه خودروی سواری پژو یا سمند و یک دستگاه مینی بوس میباشد.تمامی رانندگان و خودروها بایستی دارای بیمه نامه کامل بوده ودفتر حفاظت و اطلاعات اداره کل زندانها رانندگان پیمانکار را تایید نماید.مدل خودروهای مورد استفاده جهت فعالیتهای فوق باید بالاتر ازسال 1392باشد .مبلغ برآورد شده معامله سالیانه 28.776.000.000وشرکت کننده در مناقصه بایستی مبلغ 1.438.800.0000ریال ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل زندانهای استان مرکزی تهیه نماید که ضمانت نامه مذکوربایستی نود روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا وجه فوق را به حساب شماره 4151013107520325 بانک مرکزی (شبای (ir36010004051013107520325 به نام تمرکز وجوه سپرده جاری به شماره شناسه 938108251121715120082172512008 واریز و فیش واریزی را در زمان تحویل پیشنهادها در پاکت مخصوص تحویل نموده و اسناد مثبته را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری و پاکت( الف )را به حوزه اداره مالی و پشتیبانی اداره کل زندانهای استان مرکزی واقع در خیابان آیت اله غفاری بعد از چهار راه آیت الله سعیدی تحویل نمایند شماره تماس 08634055580 داخلی 304

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha