• اداره کل زندان های لرستان تحت عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد الف) انجام خدمات بهداشت و درمان ب)خدمات فرهنگی،هنری زندانیان زندان های لرستان ج)خدمات حمل ونقل زندانیان به مراجع قضایی ودرمانی را از طریق منافصه عمومی به شرکت های واجد شرایط به صورت حجمی وجداگانه واگذار نماید.