پژواک اصلاح وتربیت در زندان های لرستان

سرنوشت کوتاهی از افرادی که به سمت مواد مخدر کشیده می شوند و در لابه لای این آسیب پای افراد بزهکاری به زندگی آنان کشیده می شود و...

سرنوشت کوتاهی از افرادی که به سمت مواد مخدر کشیده می شوند و در لابه لای این آسیب پای افراد بزهکاری به زندگی آنان کشیده می شود و...