• آگهی مناقصه عمومی یک مرحله­‌ای خرید تجهیزات انفورماتیک اداره‌کل زندان‌های استان البرز

    آگهی مناقصه عمومی یک مرحله­‌ای خرید تجهیزات انفورماتیک اداره‌کل زندان‌های استان البرز

    اداره کل زندانهای استان البرز در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ ای خرید تجهیزات انفورماتیک اداره کل زندانهای استان البرز را از طریق مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران محترم و بازگشائی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد . لازم است مناقصه گران محترم مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  • آگهی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله­‌ای استان البرز

    آگهی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله­‌ای استان البرز

    اداره کل زندانهای استان البرز در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­‌ای تهیه و نصب تجهیزات رختشویخانه در ندامتگاه کرج و فردیس را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه€گران محترم و بازگشائی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد .