آرشیو اخبار آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان خروجی خبرخوان اخبار
جستجو برای      
تاريخچه آيين نامه اجرايي سازمان بعد از پيروزي انقلاب


اولين آيين نامه اجرايي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مشتمل بر 396 ماده و 65 تبصره در تاريخ 7/2/61 به تصويب شوراي عالي قضايي رسيد.

در پي آن و در تاريخ 19/11/67 آيين نامه ي اجرايي دوم، بعد از انقلاب و نخستين آيين نامه پس از تشكيل سازمان زندان ها حاوي ده فصل و 24 بخش مشتمل بر 180 ماده و 44 تبصره در تاريخ 29/3/68 مورد تصويب رياست ديوان عالي كشور قرار گرفت.

پنج سال بعد، به تاريخ 15/1/72 آيين نامه ي اجرايي چهارم سازمان زندان ها نيز متضمن 254 ماده و 96 تبصره توسط رياست وقت قوه قضاييه تصويب شد. اين آيين نامه نيز 8 سال بيشتر دوام نياورد و آيين نامه پنجم شامل 232 ماده و 84 تبصره به دستور رييس قوه ي قضاييه در تاريخ 26/4/80 تصويب و به اجرا درآمد. سرانجام بعد از گذشت 4 سال از زمان تصويب و اصلاح آخرين آيين نامه ي سازمان زندان ها، آيين  نامه ي سازمان زندان ها، آيين نامه ي اجرايي جديد در اجراي ماده ي 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب 6/11/1364 با قالب و محتوايي به نسبه تازه مشتمل بر 247 ماده و 108 تبصره در تاريخ 20/9/1384 مورد تصويب و تاييد رييس قوه ي قضاييه قرار گرفت و با اعلام نسخ صريح آيين نامه ي سابق (مصوب 26/4/1380) و ساير آيين نامه هاي مغاير، قدم در وادي اجرا گذاشت.

تعداد بازدید از این صفحه: 18672