آرشیو اخبار آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان خروجی خبرخوان اخبار
جستجو برای      
شوراي روان درماني

­
تاریخچه شورای روان درمانیدر چند سال گذشته و پس از تعیین استراتژی سازمان زندانها مبنی بر» اصلاح و تربیت زندانیان»، مسئولان زندانهای کشور هر یک به دنبال طرح یا طرحهایی بودند تا بتوانند اهداف متعالی سازمان زنانهاا را جامه عمل بپوشانند . در این سالها آقای علی شمس مدیر کل سابق زندانهای استان خراسان که تجربه و پیشینه ای چندین ساله در امر مدیریت زندانهای کشور داشت ، در خصوص جنبه های شخصیتی مطالعاتی را آغاز کرد . وی از اینکه اکثر سرمایه گذاری های مالی و اعتباری سازمان اثر بخش نیست ، در رنج بود . وی زندانهای مشهد و موقعیت علمی و دانشگاهی استان خراسان را فرصت مناسبی یافت تا ایده و تفکر خود را در بین صاحبنظران دانشگاهی مطرح و از آنان طلب یاری نماید . او به خوبی زوایای کار علمی در زندانها را می دید ، از سوی دیگر دانشگاهیان علی رغم دانش تخصصی و اطلاع از فنون جدید ، خود را در عمل ، ناتوان می دیدند . اما زمانی که مدیری با تجربه از متن زندان دست یاری به سوی مراکز علمی دراز کرد ، توانست با همکاری آنان پس از مدتهای طولانی ایده های خود را در سطح زندانها، همکاران و مدیریت عالی سازمان بازگو کند و همایش مدیران کل زندانهای کشور در سال 1370 فرصتی بود تا ایشان طرح خویش را به عنوان «اصلاح و تربیت و طبقه بندی شخصیت مجرمین » ارائه دهد . پس از طرح موضوع و بررسی راه های اجرایی آن ، اجرای آزمایشی طرح فوق عملاً از سال 1373 در زندان مرکزی " وکیل آباد " مشهد آغاز شد و اجرای عملی آن را در سطح زندان آقای دکتر سید محمد محسن جلالی تهرانی یکی از اساتید صاحب نام علم روانشناسی و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد که از روانشناسان انسان گرا و دارای سبک خاص در علم روانشناسی بود ، به عهده گرفت . وی مرحله اجرایی طرح فوق را به همراه چندتن از همکاران دانشگاهی خود و با امکاناتی که از سوی مدیر کل زندانهای وقت استان خراسان در اختیارش قرار گرفت اولین بار در مقیاس محدود و با شرکت حدود 100 نفر از زندانیان در زندان مرکزی مشهد آغاز کرد . و بارها از سوی صاحبنظران علوم مرتبط با روانپزشکی و روان شناسی بازدید شد . از سوی دیگر نتایج اولیه طرح در کنفرانس های بین المللی و داخلی به شرح زیر ارائه گردید:

 1. کنفرانس بین المللی «حل تعارضات روانی » در سن پطرزبورگ روسیه ، توسط آقای دکترسید محمد محسن جلالی تهرانی در سال 1373
 2. اولین همایش علمی _ تخصصی « شیوه های نوین مدیریت زندانها » در تهران ، توسط آقای دکتر سید محمد محسن جلالی تهرانی در سال 1376
 3. دومین همایش علمی _ تخصصی « زندان ، مجازات یا اصلاح » در تهران ، توسط آقای علی شمس در تهران در سال 1378
 4. اولین همایش بین المللی « راههای جایگزین مجازات حبس » در تهران ، توسط آقای قنبری یکی از مدیران علمی طرح در سال 1381
پس از اجرای موفقیت آمیز طرح های اولیه و تأثیر بسیار مثبت آن در کاهش بازگشت مجدد ، زندانیان ، در سطح گسترده ، طرح به طور رسمی در زندان وکیل آباد مشهد اجرا گردید . بطوریکه در حال حاضر تنها در زندان مرکزی وکیل آباد مشهد 2500 نفر تحت پوشش این طرح قرار دارند. پس از زندان مشهد طرح فوق در زندانهای مرکزی استانها اجرا و حدود 2000 نفر دیگر در این مراکز تحت پوشش قرار گرفتند .

پس از عزیمت آقای علی شمس از مشهد و تصدی معاونت اداری و مالی سازمان و با پیگیری ریاست محترم سازمان ، تلاش هایی در جهت گسترش « طرح» در سراسر کشور انجام گردید . ایشان در جایگاه معاونت اداری و مالی سازمان سعی کردند تا ساختار تشکیلاتی زندانها را متناسب با هدف « اصلاح و تربیت » بازنگری کنند تا امر اصلاح و تربیت در صدر اولویت های سازمانی قرار گیرد .

اقدام جدید

در اواخر سال 1380 از سوی رئیس محترم سازمان زندانها، گزارشی از روند اجرایی این طرح به محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارسال و از معظم له کسب نظر شدو ایشان نیز در مورخه 15/10/80 موافقت کلی خود را در خصوص اجرای طرح در«بند مردان» زندانها امر به ابلاغ می فرمایند. پس از کسب نظر ریاست محترم قوه قضائیه زمان آن فرا رسیده بود که این حرکت نوپا و نوین نهادینه شده و به شکلی نظامند در سطح زندانها اجرا شود. بر این اساس از سوی ریاست محترم سازمان زندانها تدبیری مبنی بر تشکیل « شورای سیاستگزاری روان درمانی در زندانهای کشور » که بعدها نام آن تکامل یافت اندیشیده شد . برای این امر مهم ضرورت داشت از اساتید صاحبنظر و مورد اعتماد دانشگاه ها نیز دعوت به عمل آید تا در کنار برخی از مدیران ارشد سازمان، نسبت به سیاستگزاری و مدیریت روان درمانی زندانها اقدام نمایند.

­
آیین نامه شورای برنامه ریزی و مدیریت بهداشت روان و اصلاح رفتار زندانیان

بر اساس بند« 5» یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی مبنی بر اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین و بند «ب » مادۀ 2 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با عنایت به اهمیت فوق العاده بازپروری و اصلاح رفتار مجرمان زندانی و ایجاد مصونیت هر چه بیشتر در شخصیت زندانیان در برابر آسیب پذیری های اخلاقی و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط زندانیان محبوس و ترخیص شده از زندان و به منظور هماهنگی هرچه بیشتر در امر برنامه ریزی و مدیریت بهداشت روان و روان درمانگری و برنامه های اصلاح رفتار زندانیان در زندانهای مختلف کشور و نیز در جهت تحقق بخشیدن به اهداف سازمانی «شورای برنامه ریزی و مدیریت بهداشت روان واصلاح رفتار زندانیان کشور» که در موارد زیرمختصراً شورا نامیده می شود با وظایف و مسئولیت های خاص تحت نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در آئین نامه کشور به اختصار سازمان نامیده می شود ، به شرح ذیل تشکیل می شود .

ترکیب اعضای شورا

ماده 1 – اعضای شورا مرکب از 11 نفر می باشند که 7 نفر از بین اساتید متعهد حوزه و دانشگاه و متخصصان متدین و صاحب نظر و 4 نفر از بین معاونان ، مدیران و کارشناسان مجرب واجد الشرایط سازمان زندانها که تمامی آنان از سوی رئیس سازمان انتخاب می گردند .

تبصره 1 ) احکام اعضای شورا پس از تأیید رئیس قوۀ قضائیه ، توسط رئیس سازمان صادر می گردد.

تبصره 2 ) احکام اعضای شورا برای مدت 3 سال بوده و پس از آن نیز قابل تمدید می باشد .

تبصره 3 ) عزل و پذیرش استعفای هر یک از اعضای شورا پس از تأیید شورا با تصویب رئیس سازمان ممکن خواهد بود.وظایف ، مسئولیت ها و حدود اختیارات شورا

ماده2 – شورا در حسن انجام مسئولیت ها و تحقق بخشیدن به اهداف خود وظایف زیر را عهده دار خواهد بود.

 • الف) طراحی ، هدایت و نظارت برنامه ریزی های روان درمانی و اصلاح رفتار زندانیان کشور در بستر فرهنگ و ارزشهای اسلامی
 • ب) طراحی و هدایت پروژه های تحقیقاتی ملی در زمینه های مورد نظر از جمله « بررسی علل آسیب پذیری فردی ، اجتماعی » ، « روشهای موثر پیشگیری ثانویه » ، « روشهای جامع و موثر روان درمانی و اصلاح رفتار مجرمان زندانی »
 • ج) ارزیابی مستمر برنامه های روان درمانی ، بهداشت روان و خدمات مشاوره ای موجود در زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
 • د) تبیین و تصویب ویژه گی ها و قابلیت های شغلی و حرفه ای روان شناسان ،مشاوران و مددکاران شاغل در زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
 • ه )تبیین ویژگی های شخصیتی داوطلبان و افراد شاغل در زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
 • و) طراحی و هدایت کارگاههای آموزشی و دوره های ویِژه تخصصی برای مدیران طرح های درمانی و توان بخشی ، مدیران اجرایی و کارشناسان و دیگر کارکنان شاغل در سازمان
 • ز) طراحی و هدایت نشستها و کنفرانسهای تخصصی در سطوح ملی و بین المللی
 • ح )برقراری ارتباط مستمر با مراکز وسازمانهای ذیربط بین المللی در ارتباط با تبادل تجارب موفق در امر باز پروری زندانیان با هماهنگی و همکاری مراجع ذیربط
 • ط) طراحی و انتشار فصلنامه ویژه بهداشت روان و اصلاح رفتار آسیب پذیرفتگان اجتماعی با همکاری دفتر آموزش و پژوهش سازمان
 • ی) طراحی وهدایت مستمر خدمات مشاوره ای و مددکاری پس از ترخیص برای زندانیان آزاد شده و خانواده های ایشان
 • ک) طراحی و هدایت برنامه های مشاوره ای برای زندانیان و خانواده های آنان ( به ویژه همسران و فرزندان زندانیان )
 • ل) طراحی و هدایت خدمات مشاوره ای غیر حضوری ویژه خانواده های زندانیان
 • م) تحقیق ، طراحی و هدایت مراکز مشاوره خانواده در مجتمع های قضائی ویژه خانواده با تصویب مراجع ذیربطاستفاده از کارشناسان ماده 3 – شورا در انجام وظایف و مسئولیت های خود ، از دفترآموزش وپژوهش سازمان، کمیته های تخصصی ویااز وجود دیگر متخصصان و کارشناسان صاحب نظردانشگاهی وحوزوی استفاده می نماید.انتخاب رؤسای شورا ماده4- اعضای شورا از بین خود ،یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر انتخاب خواهند کرد.دستورالعمل داخلی شورا ماده5- دستورالعمل داخلی شورا توسط اعضای شورا تهیه و پس از تصویب شورا و تأیید رئیس سازمان به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.دبیرخانه شورا ماده6- دبیرخانه شورا در دفتر آموزش و پژوهش سازمان مستقر و عهده دار انجام وظایف خواهد بود.هزینه های شورا ماده7- کلیه هزینه ها و اعتبارات مالی مورد نیاز شورا با درج در بودجه سالانه توسط سازمان قابل تأمین خواهد بود.تصویب آئین نامه ماده8- این آئین نامه در اجرای ماده 9 قانون شورای سر پرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در 8 ماده و 3 تبصره در تاریخ 11/4/81 به تصویب رئیس محترم قوه قضائیه رسید.
­
دستور العمل داخلی شورای برنامه ریزی ومدیریت بهداشت روان و اصلاح رفتار زندانیان

بر اساس بند« 5» یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی مبنی بر اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین و بند «ب » ماده 2 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با عنایت به اهمیت فوق العاده بازپروری و اصلاح رفتار مجرمان زندانی و ایجاد مصونیت هر چه بیشتر در شخصیت زندانیان در برابر آسیب پذیری های اخلاقی و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط زندانیان محبوس و ترخیص شده از زندان و به منظور هماهنگی هرچه بیشتر در امر برنامه ریزی و مدیریت بهداشت روان و روان درمانگری و برنامه های اصلاح رفتار زندانیان در زندانهای مختلف کشور و نیز در جهت تحقق بخشیدن به اهداف سازمانی «شورای برنامه ریزی و مدیریت بهداشت روان واصلاح رفتار زندانیان کشور» که در موارد زیرمختصراً شورا نامیده می شود با وظایف و مسئولیت های خاص تحت نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در آئین نامه کشور به اختصار سازمان نامیده می شود ، به شرح ذیل تشکیل می شود .

شورای برنامه ریزی و مدیریت بهداشت روان و اصلاح رفتار زندانیان در جهت تحقق بخشیدن به اهداف خود و برقراری هرچه بیشتر نظم و ترتیب در برگزاری و اداره جلسات خود مطابق ماده 5 آئین نامه تشکیل شورا دستورالعمل داخلی زیر را مورد توجه قرار خواهد داد.

ماده1- جلسات عادی شورا هر دو هفته یک بار تشکیل خواهد شد .

تبصره: شورا عنداللزوم با پیشنهاد اعضاءو تشخیص رئیس شورا جلسات فوق العاده خواهد داشت.

ماده2- جلسات شورا با حضور نصف به علاوهیک کل اعضاءو با حضور رئیس یا نایب رئیس شورا رسمیت یافته و تشکیل می گردد.
تبصره1: اداره جلسات شورا با رئیس شورا بوده و در غیاب وی بر عهده نایب رئیس خواهد بود.

تبصره2: در موارد خاص مسئولیت ا داره جلسات با تفویض رئیس شورا بر عهده دبیر شورا خواهد بود.

تبصره3: در هر جلسه تهیه خلاصه ای از موضوعات و موارد مورد بحث و مصوبات شورا به عهده دبیر شورا خواهد بود .

تبصره4: نسخه ای از خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات شورا پیش از تشکیل هر جلسه توسط دبیرشورا به حضور اعضای شورا تقدیم خواهد شد.

تبصره5: دبیر شورا می تواند یکی از کارکنان مجرب را پس از تصویب شورا به عنوان منشی جلسات شورا استفاده نماید.

ماده3- حضور مسئولان و مدیران سازمان زندانها در جلسات شورا بدون حق رأی بلا مانع است .
تبصره: حضور سایر اشخاص و غیر مدعوین بدون اطلاع و موافقت قبلی شورا در جلسات شورا در جلسات شورا مجاز نخواهد بود.

ماده4- مصوبات شورا بارأی مثبت سه چهارم اعضای حاضردر جلسه شورا انجام پذیرخواهد بود.

ماده5- رأی گیری در جلسات شورا علنی بوده وصرفاً در مواقعی خاص به پیشنهاد بیش از نیمی از اعضای حاضر در شورا می تواند به صورت کتبی و غیر علنی انجام پذیرد.

ماده6- مصوبات شورا با امضای رئیس سازمان زندانها به مراجع ذیربط ابلاغ خواهدشد .

ماده 7- انتشار و پخش اخبار مربوط به تمام یا بخشی از مذاکرات ومصوبات شورا به خارج از شورا و رسانه های جمعی فقط با تصویب و مجوز رئیس شورا مجاز خواهد بود.

ماده8- حضور تمامی اعضای شورا درجلسات شورا ضروری بوده و غیبت هریک از اعضاء بدون عذرموجه و بدون اطلاع قبلی پس از سه جلسه متوالی به منزله استعفای عضو تلقی گردیده و مراتب پس از بحث در شورا به استحضار رئیس سازمان زندانها جهت تعیین جایگزین خواهد رسید.

ماده9- تنظیم برنامه جلسات ، ارسال دعوت نامه ها و مکاتبات داخلی برعهده دبیر شورا و با امضای وی از طریق دبیر خانه شورا خواهد بود .

ماده 10 – مکاتبات شورا با مراجع مختلف ونهادها وسازمانهای ذیربط با امضای رئیس یا نایب رئیس شورا خواهد بود .

ماده 11 – محل تشکیل جلسات شورا در دفتر آموزش و پژوهش سازمان زندانها خواهد بود .
تبصره : در صورت تصویب شورا محل تشکیل جلسات شورا شورا قابل قابل تغییر خواهد بود .

ماده12 – این دستورالعمل در صورت نیاز به اصلاح در هر سال یک بار ، توسط رئیس شورا جهت بازنگری مجدد در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت .
تبصره : رعایت تشریفات مذکور در ماده 5 آئین نامه تشکیل شورا پس از بازنگری الزامی خواهد بود.

ماده 13 – این دستورالعمل در 13 ماده و 9 تبصره در تاریخ 1/5/1381 به تصویب اعضای شورا ی برنامه ریزی و مدیریت بهداشت روان و اصلاح رفتار زندانیان و پس از تأیید رئیس سازمان زندانها لازم الاجرا خواهد بود .

وظايف شورا

­
آیین نامه شورای برنامه ریزی و مدیریت بهداشت روان و اصلاح رفتار زندانیان
 1. دکتر غلامعلی افروز – رئیس شورا
 2. دکتر حسین میر محمد صادقی – عضو شورا
 3. دکتر جعفر بو الهری – عضو شورا
 4. علی شمس – نایب رئیس شورا

دکتر غلامعلی افروز – رئیس شورا

وی در سال 1329 و در تهران متولد گردید . در سال 1351 با احراز رتبۀ اول در رشتۀ روانشناسی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. همچنین دوره کارشناسی ارشد و دکترای رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی را در دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکا ( MSU ) با کسب رتبۀ ممتاز به پایان رساند و به عنوان نخستین فارغ التحصیل ایرانی در این رشته موفق به اخذ درجۀ دکتری گردید. دکتر افروز در سال 1357 به کشور بازگشت و در سال 1371 به مرتبۀ استاد دانشگاه تهران ارتقاء یافت . در سال 1373 به عنوان ,, استاد نمونۀ دانشگاههای کشور ؛؛برگزیده شد و در سال 1374 نیز به لحاظ تلاش در تهیۀ هوش آزمای تهران _ استنفرد _ بینه ( T.B. S ) ( به اتفاق دکتر هومن ) برندۀ جایزۀ « جشنوارۀ بین المللی خوارزمی » گردید . تا کنون 22 جلد کتاب از دکتر افروز به صورت تألیف و ترجمه منتشر شده است. وی همچنین بیش از 120 مقالۀ علمی در زمینه های روانشناسی و تعلیم و تربیت منتشر کرده است . وی در دهها کنفرانس بین المللی با سخنرانی و ارائۀ مقاله حضور فعال داشته و در چندین انجمن علمی در سطوح ملی و بین المللی عضویت دارد.

دکتر افروز از بدو پیروزی انقلاب مسئولیتهای مختلفی از جمله عضویت در شوراهای مختلف فرهنگی و پژوهشی ، قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در سازمان مرکزی اولیاء و مربیان ، معاونت وزیر و ریاست سازمان آموزش و پرورش استثنائی و ریاست دانشگاه تهران را عهده دار بوده است و در حال حاضر ریاست نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران را برعهده دارد.دکتر حسین میر محمد صادقی – عضو شورا وی در سال 1335 متولد شد . وی در سال 1357 با کسب رتبۀ اول در رشتۀ حقوق قضائی از دانشکدۀ حقوق دانشگاه ملی ایران ( شهید بهشتی ) فارغ التحصیل گردید. وی در سال 1360 مدرک کارشناسی ارشد خود را نیز از دانشگاه لندن اخذ کرد . دکتر میر محمد صادقی همچنین مدرک ام . فیل ( معادل دکتری ) از دانشگاه لندن در حقوق جزای تطبیقی و مدرک دکتری ( PH . D ) از دانشگاه لیورپول انگلستان در حقوق تطبیقی و اسلامی از دانشگاه لندن را کسب کرده است . وی تا کنون چندین بار به داوری و ارائه اظهار نظریه های حقوقی در چند پروندۀ خارجی مطروحه نزد اتاق بازرگانی بین المللی ( I.C.C ) مستقر در پاریس پرداخته است .

از فعالیتهای علمی و پژوهشی دکتر میر محمد صادقی می توان به تألیف و ترجمۀ چند کتاب ، از جمله : واژه نامه حقوق اسلامی ( چاپ چهارم ) ، واژه نامۀ حقوق جزا ( چاپ دوم ) ، تحلیل مبانی حقوق جزا ( چاپ دوم ) ، جرایم علیه اموال و مالکیت ( چاپ پنجم )، مروری بر حقوق جزای انگلستان ، مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان ، حقوق جزای بین الملل و نیز انتشار مقالات حقوقی متعدد در نشریات مختلف اشاره کرد .

دکتر میر محمد صادقی هم اکنون عضو هیأت علمی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی است و از سال 1366 مشغول به تدریس در دانشکده های حقوق کشور می باشد .

وی همچنین از سال 1360 لغایت 1365 سرپرستی دفتر خدمات حقوقی بین المللی شعبۀ لندن را عهده دار بوده و چند سال نیز به عنوان سخنگوی قوۀ قضائیه فعالیت داشته است . از دیگر مسئولیت های وی می توان به ریاست مرکز توسعه قضایی وابسته به قوه قضائیه در گذشته و ریاست دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری در حال حاضر را نام برد.دکتر جعفر بو الهری – عضو شورا وی در سال 1327 و در شهر همدان متولد گردید . در سال 1357 تحصیلات دانشگاهی را دررشتۀ پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی تهران و بین سالهای 64 – 1361 در رشتۀ روانپزشکی در دانشگاه تهران به انجام رسانید . وی با بیش از 17 سال سابقۀ تدریس در دانشگاههای ایران ، هم اکنون به عنوان دانشیار و عضو هبأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و نیز رئیس انستیتو روانپزشکی تهران مشغول فعالیت است . از فعالیتهای علمی و پژوهشی دکتر بوالهری می توان به برگزاری و اجرای 9 کارگاه علمی و اجرایی ، حدود 20 کنگرۀ علمی و انتشار حدود 26 مقالۀ علمی در نشریات داخلی و خارجی نام برد . وی همچنین به عنوان مدیر علمی طرح تحقیقاتی » ارزیابی سوء مصرف مواد مخدر در زندانهای ایران » که توسط سازمان زندانها و با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و دفتر UNODC در سازمان ملل متحد انجام می شود، همکاری می نماید .علی شمس – نایب رئیس شورا در سال 1336 و در آبادان متولد گردید . وی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد است که در سال 1377 اخذ کرده و در حال حاضر به عنوان مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش سازمان زندانها می باشد . از سال 62 نماینده دادستان انقلاب در زندانهای استان خوزستان و از سال 65 تا 67 معاون اداری و مالی زندانهای استان خوزستان بوده است . پس ااز آن به عنوان مدیر کل زندانهای استان خراسان و معاون اداری و مالی سازمان و همچنین معاون برنامه ریزی سازمان بوده و اولین پایه های روان درمانی زندانیان را در کشور در اوایل دهۀ هفتاد بنا نهاد .

وی همچنین در 7 طرح تحقیقاتی استان خراسان مسؤلیت داشته است و از تاریخ 23/1/79 عضو شورای تحقیقات سازمان می باشد .تعداد بازدید از این صفحه: 20319