آرشیو اخبار آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان خروجی خبرخوان اخبار
جستجو برای      
شوراي تحقيقات سازمان
تاريخچه شورا

­
وظايف شورا تحقیقات

 1. تعيين سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان تحقيقات در سطح سازمان
 2. بحث و بررسي درباره موضوعات پيشنهادي استان‌ها و ادارات كل ستادي
 3. تهيه و صدور دستورالعمل اجرايي در خصوص چگونگي انجام تحقيقات مصوب شورا
 4. تعيين و انتخاب ناظران و تصميم‌گيري در خصوص بودجه‌هاي تحقيقاتي
 5. بررسي و اعلام نظر كارشناسي درباره پروپوزال‌ها و طرح‌هاي تحقيقاتي

معرفي اعضاي شوراي تحقيقات
اقدامات شاخص

­
فرآيند تصويب و اجراي طرح هاي پژوهشي

مراحل درخواست و تصویب طرحهای تحقیقاتی

 1. پیشنهاد دهنده طرح پس از ارائه درخواست کتبی به شورای تحقیقات سازمان یا استان فرم درخواست طرح ( شماره 2) را تکمیل و به مسئول مربوطه تحویل می نماید .
 2. شورای تحقیقات استان موظف است حداکثر پس از 10 روز ، فرم تکمیل شده شماره 2 را بررسی و در صورتی که طرح مشمول بندهای 6 و 7 مقدمه باشد پس از اظهار نظر به شورای تحقیقات سازمان ارسال نمایند و اگر طرح پیشنهادی مشمول بند 8 مقدمه 1 باشد رأساً تصمیم بگیرد .
 3. شورای تحقیقات سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت 20 روز از زمان دریافت فرم، آن را بررسی و پس از اظهار نظر به شورای تحقیقات سازمان عودت نماید .
 4. دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکترای که تمایل به استفاده از کمکهای مالی یا همکاری و مساعدت سازمان زندانها را دارند ، پس از ارائه درخواست کتبی به معاون پژوهشی دانشگاه یا دانشکده، فرم شماره 1 را تکمیل و پس از تأیید معاونت پژوهشی دانشگاه یا دانشکده می بایست آن را به شورای تحقیقات سازمان یا استان ارسال نمایند .
 5. دانشجویان دوره کارشناسی نیز که در حال گذراندن پایان نامه هستند بنا به تشخیص شورای تحقیقات سازمان یا استان ( با توجه به بند 8 مقدمه 1) می توانند از همکاری سازمان زندانها استفاده نمایند . در این موارد دانشجویان باید فرم شماره 3 را تکمیل نمایند .
  توضیح: دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و بالاتر که فقط خواستار همکاری سازمان زندانها می باشد مشمول این فرم می شوند .
 6. شورای تحقیقات سازمان در قبول یا رد ناظران علمی معرفی شده در طرحهای تحقیقاتی مخیر است .
  وضیح : اساتید راهنما که در طرحهای تحقیقاتی دانشجویان معرفی می شوند از این قائده مستثنی می باشند .
 7. شورای تحقیقات استان پس از دریافت موافقت شورای تحقیقات سازمان می بایست ظرف مدت یک ماه، طرح پژوهشی را بر اساس دفترچه پیشنهاد طرح، تکمیل و به شورای تحقیقات سازمان ارسال نماید .
 8. شورای تحقیقات سازمان موظف است پس از دریافت دفترچه پیشنهاد طرح پژوهشی، ظرف مدت 20 روز، اظهار نظر نهایی را به شورای تحقیقات استان مربوطه اعلام نماید .
 9. ناظران علمی طرح و اساتید راهنما موظفند برابر ضوابط تعیین شده در آئین نامه نظارت ، گزارشهای طرح تحقیقاتی را به شورای تحقیقات سازمان یا استان ارسال نمایند .

 دستورالعمل انتخاب و وظایف مجریان طرحهای تحقیقاتی

 1. در این دستور العمل مجری طرح به فردی اطلاق می شود که طرح پیشنهادی وی به تصویب شورای تحقیقات سازمان رسیده و مسئولیت اجرای طرح را طبق ضوابط پذیرفته باشد.
  توضیح : مجریان نمی توانند بدون مجوز شورای تحقیقات سازمان مسئولیت اجرای طرح را به غیر واگذار نمایند .
 2. مجری طرح باید حداقل دارای درجه کارشناسی( لیسانس) در رشته مربوط به موظوع طرح پیشنهادی خود باشد .
  توضیح : دانشجویان دوره کارشناسی که در حال گذراندن پایان نامه هستند از این قاعده مستثنی می باشند .
 3. هرفرد، همزمان نمی تواند مجری بیش از دو طرح پژوهشی در سازمان زندانها باشد.
 4. مجری طرح موظف است از همکاری افرادی که در طرح پژوهشی معرفی شده اند ، در جریان اجرای طرح استفاده نماید.
  توضیح: تغییر همکاران متخصص( معرفی شده) در طرح ، صرفاً با موافقت شورای تحقیقات سازمان یا استان امکان پذیر می باشد.
 5. مجری طرح موظف است در پایان هر یک از مراحل پژوهش کار را به صورت کتبی به ناظر( ناظران) طرح ارائه دهد و پس از تأیید ایشان، اجرای مرحله بعدی را آغاز کند. مراحل مزبور عبارت است از:
  • الف) مطالعه مقدماتی و بررسی پیشینه پژوهش
  • ب) نمونه گیری و تهیه ابزار گردآوری داده ها
  • ج) گرد آوری داده ها و استخراج نتایج
  • د) تجزیه و تحلیل نتایج و تفسیر آنها
  • ه) تهیه و پیش نویس گزارش کامل تحقیق
  • و) تهیه گزارش نهایی طرح و تدوین دستاوردهای تحقیق به صورت یک مقاله پژوهشی جهت درج در نشریات علمی و تخصصی
  توضیح: در صورتی که ناظر ( ناظران) طرح حداکثر پس از بیست روز نظر خود را در مورد هر یک از گزارشهای پیشرفت کار به مجری ارائه ندهد، مجری طرح می تواند با موافقت شورا، اجرای مرحله بعدی را آغاز کند.
 6. مجری طرح باید گزارش پیشرفت طرح را که توسط ناظر(ناظران) تأیید شده است و اسناد مالی مربوطه به هزینه را در مراحل مقرر، جهت دریافت بعدی، به شورای تحقفیقات سازمان یا استان ارائه نماید.

 دستور العمل اعطای کمک های مالی به اجرای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای

 1. اعطای کمک های مالی با اهداف زیر صورت می گیرد:
  • افزایش ارتباط علمی دفتر آموزش و پژوهش و ادارات کل سازمان زندانها با دانشگاهها و سایر موسسه های آموزش عالی که در این دستور العمل به اختصار دانشگاه خوانده می شوند .
  • تسهیل و مساعدت در اجرای پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکترای مرتبط با مسائل حائز اولویت در زندانها ی کشور
 2. پایان نامه های کارشناسی و رساله های دکترای مصوب به ترتیب تا میزان حداکثر 1.000.000 و 4.000.000 ریال اعتبار دریافت خواهد داشت.*
 3. پرداخت اعتبار مصوب از طریق عقد قرارداد با دانشجو پس از تصویب و تأیید دانشگاه می باشد.
 4. کل مبلغ اعطایی( کمکهای مالی به اجرای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای) برابر قرارداد تنظیمی یکجا و پس از دفاع موفقیت آمیز دانشجو و تأیید آن توسط استاد راهنما و شورای تحقیقات سازمان یا استان با ارائه اسناد لازم پرداخت خواهد شد.
 5. تسویه حساب مالی مشروط به رعایت موارد زیر می باشد:
  • ارائه دو نسخه از پایان نامه یا رساله به شورای تحقیقات سازمان و استان .
  • قید جمله « این پایان نامه با استفاده از اعتبارات مالی و همکاری سازمان زندانها تهیه شده است » در صفحه اول کلیه نسخه های پایان نامه و رساله الزامی است.
  • ارائه یک مقاله قابل درج در نشریات علمی و تخصصی معتبر توسط دانشجویان دوره دکترای.
  • ارائه خلاصه پایان نامه ( در حدود 15 صفحه ) توسط دانشجویان دوره کارشناسی ارشد.
 6. در صورتی که دانشجو به تمام یا قسمتی از تعهد خود عمل ننماید اعتبار مذکور باید به سازمان زندانها مسترد گردد.


محل پرداخت وجوه پس از تأیید دفتر آموزش و پژوهش سازمان و با هماهنگی با حوزه معاونت توسعه و مدیریت و منابع سازمان به صورت موردی تعیین خواهد شد .  ­
دستورالعمل اجرایی نحوه مشارکت در اجرای طرح های تحقیقاتی

مقدمه

مطابق بند « د » ماده 18 و همچنین مفاد ماده 19 آئین نامه اجرایی سازمان زندانها ، انجام تحقیقات و پژوهش های علمی به منظور بهبود شیوه ها و خدمات زندانبانی یکی از وظایف سازمان شمرده شده است .

از آنجا که وجود رویه یکسان در اجرای تحقیقات می تواند از اتلاف منابع جلوگیری نموده و به انسجام تحقیقاتی بیانجامد لذا این دستوالعمل تهیه و تنظیم گردیده است .الف ) تعاریف عملیاتی

پروژه تحقیقاتی :

پروژه تحقیقاتی به مجموعه فعالیتهایی گفته می شود که در قالب مدون ( دفترچه طرح تحفیقاتی یا پروپوزال ) و بر اساس زمانبندی مشخص ، بودجه معین وابزار صورت می پذیرد .

انواع پروژه های تحقیقاتی :

پروژه های داخلی : پروژه هایی است که در تمام یا بخشی از بودجه آنها از محل اعتبارات یا سایر منابع مالی سازمان تأمین و در قالب مصوب اجرا می شود .

پروژه های بیرونی : پروژه هایی که سفارش دهنده و تأمین کننده بودجه آنها سایر نهادها و سازمانهای دولتی یا خصوصی بوده و سازمانها صرفاً مجری آنها محسوب می شود .

محقق :

به شخصی اطلاق می شود که ضمن داشتن شرایط عمومی واختصاصی، تواناییهای لازم برای مشارکت در پروژه های تحقیقاتی را داشته و از نظر مجری طرح واجد شرایط حضور در پروژه های تحقیقاتی باشد .

لازم به توضیح است این دستورالمل در خصوص عوامل انسانی تحقیق به تفکیک مدیر علمی ، مدیر اجرایی، همکاران اصلی ، مشاورین ، همکاران کارشناس و همکاران اجرایی تهیه گردیده است .ب – شرایط عمومی احراز مسئولیت های تحقیقاتی

 1. دارا بودن حداقل درجه لـیسانس در یکی از رشته هـای مـورد نیـاز تحقیق ( به استثناء برخی همکاران اجرایی )
 2. دارا بودن تواناییهای لازم جهت شرکت در طرحهای تحقیقاتی ( مطابق بند 3 قسمت ملاحظات )
 3. آشنایی کامل با اصول و روش تحقیق
 4. دارا بودن شرایط اختصاصی برای احراز هر یک از مسئولیتهای تحقیقاتی
 5. امکان انجام فعالیتهای تحقیقاتی در خارج از وقت اداری برای محققان سازمانی ( در صورت لزوم با اخذ مجوز از مدیر مر بوطه در ساعات اداری مجاز خواهد بود . )ج – شرایط اختصاصی احراز مسئولیتهای تحقیقاتی

1) مدیر علمی یا محقق اصلی

 1. توانایی در ارائه و انجام کامل مفاد دفترچه طرح تحقیق ( پروپوزال )
 2. توانایی در قبول مسئولیت کامل علمی ، اجرایی یا هر دو در طرح ( طبق ضوابط مندرج در طرح سازماندهی تحقیقات سازمان )
 3. داشتن حداقل درجه کارشناسی ارشد در رشته مربوط به موضوع تحقیق
 4. داشتن سابقه تحقیقاتی در سمت مجری یا همکاران اصلی طرح
 5. نداشتن مسئولیت همزمان دو طرح تحقیقاتی در سازمان ( البته می تواند به عنوان همکار یا مشاور در سایر طرحها همکاری داشته باشد .)
 6. مدیر علمی طرح موظف است کلیه هزینه های مربوط به حق الزحمه همکاران علمی ، ناظر یا ناظرین و همچنین سایر عوامل علمی تحقیق را بر اساس پروپوزال مصوب پرداخت و اسناد آن را به شورای تحقیقات ارائه نماید .
 7. مدیر علمی طرح جوابگوی کلیه فعالیتهای علمی انجام گرفته در تحقیق می باشد و می بایست در پایان تحقیق گزارش نهایی طرح را طبق الگوهای رایج و مورد قبول شورای تحقیقات ارائه نموده و در جلسات مربوط به ارائه و دفاع از نتایج حضور یابد .
 8. مدیر علمی طرح مجاز به استفاده یا اعلام نتایج تحقیق بدون مجوز کتبی ازمجری یا کارفرما نمی باشد در غیر این صورت مجری می تواند از طریق مبادی ذیربط پیگیری نماید .
 9. کلیه آمارها و سوابق تحقیق می بایست در پایان طرح تحویل کارفرما گردد و هیچگونه حقوقی ناشی از اجرای تحقیق برای مدیر علمی غیر از آنچه که در قرارداد آمده متصور نمی باشد.

2) مدیر اجرایی

 1. در طرحهایی که سازمان مجری آن می باشد مدیر اجرایی آن الزاماً می بایست از بین کارکنان شاغل در سازمان بوده و آشنایی کامل با سازمان داشته باشد . در غیر این صورت در قرارداد منعقده وضعیت مدیر اجرایی تعیین می گردد .
 2. مدیر اجرایی طرح موظف است کلیه هزینه های مربوط به امور اجرایی تحقیق از جمله تهیه و خرید ملزومات تحقیق ، ایاب و ذهاب و همچنین سایر عوامل اجرایی تحقیق را بر اساس پروپوزال مصوب و با هماهنگی مجری طرح پرداخت و اسناد آن را به شورای تحقیقات ارائه نماید .
 3. مدیر اجرایی طرح جوابگوی کلیه فعالیتهای اجرایی انجام گرفته در تحقیق می باشد.


3) همکار اصلی

 1. همکار اصلی می بایست توانایی کافی در زمینه ایجاد ایده ، شکل گیری سئوالات و اهداف و طرح تحقیق ، استخراج و تفسیر داده ها و تهیه گزارش نهایی تحقیق را داشته باشد .
 2. انتخاب همکاران اصلی بر اساس پیشنهاد مدیر علمی طرح و موافقت شورای تحقیقات خواهد بود .
 3. همکار اصلی نمی تواند بطور همزمان در بیش از دو طرح تحقیقاتی سازمان ( طبق پروپوزال ) مشارکت نماید .
 4. همکار اصلی موظف است گزارش فعالیت خود را مرحله به مرحله بصورت کتبی به مدیر علمی طرح ارائه نماید .
 5. نحوه و میزان پرداخت حق الزحمه تحقیقاتی همکار اصلی در طرحهای بیرونی طبق توافق فی مابین ایشان و مدیر علمی طرح و بر اساس پروپوزال مصوب خواهد بود .

4) مشاور

 1. مشاورین بنا بر نیاز علمی و کارشناسی تحقیق ، توسط مدیر طرح پیشنهاد و با تصویب شورای تحقیقات همکاری می نمایند .
 2. مشاورین ، خدمات مشاوره ای مشخص ( مثلاً در زمینه آمار ، روش شناسی و زمینه های تخصصی و علمی موضوع تحقیق ) را در ازای دریافت حق الزحمه توافق شده از طرف مدیر طرح و طبق قرارداد دریافت می نمایند.
 3. تعداد مشاورین بستگی به تخصصهای مورد نیاز در طرح دارد.

5 ) همکار کارشناس

 1. وظایف همکار بر اساس توافقات فی مابین ایشان و مدیر علمی یا اجرایی طرح تحقیقاتی و بر اساس چارچوب پروپوزال تعیین می گردد.
 2. تعداد همکاران کارشناس که به خدمت طرح در می آیند بر اساس پروپوزال تصویب می شود .
 3. همکار کارشناس در ازای فعالیت خود حق الزحمه ای مطابق قرار داد منعقده با مدیر علمی یا اجرایی طرح دریافت خواهد نمود .

6) همکاران اجرایی

 1. همکار اجرایی نیرویی است که صرفاً فعالیتهای اجرایی مانند امور هماهنگی و دفتری یا تایپ را انجام می دهد .
 2. حق الزحمه همکار اجرایی نیز با توافق فی مابین وی و مدیر اجرایی ، از محل بودجه طرح پرداخت می گردد.د) سایر شرایط

 1. انتخاب مدیر علمی و اجرایی طرح صرفاًً بر اساس پیشنهاد پروپوزال یا توسط شورای تحقیقات خواهد بود .
 2. انتخاب سایر همکاران تحقیقاتی از طریق معرفی مدیر علمی یا اجرایی و موافقت شواری تحقیقات خواهد بود .
 3. در صورت عدم معرفی همکاران توسط مدیر علمی یا اجرایی ، همکاران توسط شورای تحقیقات انتخاب خواهند شد.
 4. اعضای اصلی شورای سازمان یا استان صرفاً به عنوان ناظر ، مشاور یا همکار اصلی می توانند در پروژه های تحقیقاتی مشارکت نمایند.
  تبصره : هر یک از اعضای شورا نمی تواند در بیش از دو پروژه بطور به عنوان ناظر حضور داشته باشد.
 5. چنانچه حق التحقیق از محل اعتبارات خارج از شمول و بر اساس تعرفه های تعیین شده از سوی شورای تحقیقات که در ابتدای هر سال اعلام می شود پرداخت گردد، میزان ساعات کارکرد ماهیانه اعضای شورای تحقیقات مجموعاً نباید از 150 ساعت تجاوز نماید.
  تبصره : مفاد این ماده در خصوص سایر محققین تا سقف 200 ساعت می باشد .
 6. تمامی قرار دادهای منعقده فی مابین مدیر علمی یا اجرایی با همکاران تحقیقاتی در چارچوب دستورالعمل و نمونه فرم های تهیه شده از سوی شورای تحقیقات سازمان تنظیم خواهد شد.
  تبصره : در کلیه قراردادهای تحقیقاتی شورای تحقیقات سازمان به عنوان حکم و داور مرضی طرفین معرفی می شود.
 7. کلیه همکاران تحقیق موظف به رعایت مسائل اخلاقی ، اسلامی و انسانی در حین تحقیق می باشند.
 8. حفظ اسرار سازمانی و نتایج تحقیق برای همه همکاران تحقیق الزامی است .
 9. انجام تعهدات مربوط به تحقیق و حضور در جلسات آن الزامی بوده واعضای اصلی حداقل هر 15 روز یک بار باید تشکیل جلسه بدهند ( به جز در موارد خاص که با پیشنهاد مدیر علمی و موافقت ناظر طرح تعیین می گردد.ملاحظات :

 1. دستورالعمل های سابق الصدور مغایر با این دستوالعمل ملغی می شوند.
 2. همکاری همکاران سازمانی اعم از نیروهای رسمی ، قراردادی ووظیفه واجد الشرایط پس از اعلام آمادگی و تکمیل فرم درخواست و تأیید شورای تحقیقات ممکن خواهد بود .
 3. بررسی و تأیید صلاحیت علمی و توانایی کلیه محققان توسط شورای تحقیقات از طریق نمونه کار تحقیقی به عنوان مسئول طرح یا همکار، نمونه مقاله تحقیقی و نظایر آن انجام می گیرد .
 4. تغییر مدیر علمی یا اجرایی یا سایر همکاران بنا بر دلایل موجه طبق تشخیص شورای تحقیقات مقدور خواهد بود.مدارک مورد مورد نیاز جهت همکاران تحقیق :

 • تکمیل و ارائه فرم درخواست همکاری و مشارکت در طرحهای تحقیقاتی سازمان
 • ارائه موافقت نامه مدیر مربوط (واحد محل اشتغال ) جهت همکاری تحقیقاتی ( مخصوص همکاران سازمانی )
 • تکمیل فرم تعهد اخلاقی و عملی در خصوص انجام فعالیتها در ساعات غیر اداری و حفظ اسرار تحقیق
 • ارائه فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی ، حکم کارگزینی ( برای شاغلین دستگاههای دولتی ) شناسنامه و یک قطعه عکس جهت تشکیل پرونده

  دريافت فرم تعهد اخلاقی و علمی


گردش كار بررسي و تصويب اجراي تحقيقات

بر اساس استعلام از كليه واحدهاي ستادي و استاني سازمان، نيازها و اولويت‌هاي تحقيقات دريافت و پس از بررسي كارشناسي در دبيرخانه جهت طرح و تصميم‌گيري در جلسات شورا مطرح كه در نهايت در صورت تصويب اولويت موضوعات در قالب يك برنامه به كليه‌ي واحدهاي سازماني اعلام تا نسبت به اعلام آمادگي جهت اجراي طرح‌ها اقدام و پس از پاسخ و اعلام آمادگي استان‌ها، بضاعت علمي و اجرايي آنها بررسي و در صورت تاييد اين موضوع درخواست تهيه و ارسال پروپوزال شده كه اين پروپوزال‌ها پس از بررسي‌هاي كارشناسي و انجام اصلاحات مورد نياز در جلسه شورا مطرح و در صورت تصويب نهايي با انتخاب ناظر از سوي شورا جهت اجرا به واحد مربوطه ابلاغ مي‌شود.

در طي مدت اجرا، نظارت شورا از طريق ناظر و بررسي گزارش‌هاي پيشرفت طرح انجام مي‌گردد. در پايان طرح نيز گزارش نهايي بعد از برگزاري جلسه ارايه نتايج و دفاع از طرح تصويب و نسبت به اعلام خاتمه و تسويه حساب طرح اقدام مي‌گردد.

روندنماي بررسي و تصويب اولويت‌هاي تحقيقاتي
روندنماي بررسي و تصويب پروژه‌هاي تحقيقاتي دفتر آموزش و پژوهش
روندنماي انجام تحقيقات برون سازماني (نهادها و سازمان‌هاي ديگر) توسط دفتر آموزش و پژوهش
روندنماي همكاري‌هاي پژوهشي با دانشجويان و مراجعه كنندگان به دفتر آموزش و پژوهش


تعداد بازدید از این صفحه: 19308