آرشیو اخبار آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان خروجی خبرخوان اخبار
جستجو برای      

  اقامه نماز
  اقامه نماز در زندانها
  دستورالعمل اقامه نماز
  اعضاي ستاد اقامه نماز

 

آمار بازدید

  • تعداد کل بازدید: 1404361
  • تعداد بازدید از این صفحه: 920822
  • تعداد بازدید امروز: 38
  • تعداد کاربر آنلاین: 1

 

 

اقامه نماز

اهمیت دادن به نماز،دقت وتوجه دربرپاداشتن آن،خوب وضوگرفتن،طهارت نیکوکسب کردن،پوشیدن لباس تمیزوپاک،مراعات بهترین اوقات ومکان برای نماز،همچنین نیکوبجای آوردن واجبات وارکان نماز،داشتن نیتی پاک وخالص،قرائت صحیح،دقت در معانی آیات واذکاری که درنمازخوانده می شود توجه قلب وتمرکزحواس،
انجام رکوع وسجودکامل وحتی انجام کارهای مقدماتی نمازبصورتی شایسته،همه ازمصادیق اقامه نمازاست.
همچنین اقامه اجتماعی نمازدرجامعه بصورتی شایسته وآنگونه که حق وسزاواراین فریضهء بزرگ الهی است
بویژه هنگامی که نمازگزاران حکومت وتمکن می یابند ازمباحث اقامه نمازاست.ازطرف دیگراموری همچون
عدم دقت درنماز،بی اعتنایی به آن،استخفاف نماز،بی توجهی به وقت وشرایط آن،انجام ناقص واجبات وارکان،از
موارد تضییع نمازاست.
درقرآن آیات متعددی درمورداقامه نمازوجود دارد:1-نمازبه پای دارید وزکات بپردازیدورکوع کنندگان رکوع نمائید(بقره 43) 2-بامردم بخوبی صحبت کنید ونمازرا به پادارید وزکات رابپردازید(بقره 83).


اقامه نمازدربعد فردی:
کامل انجام دادن مقدمات،واجبات وارکان نمازازمواردومصادیق اقامه نمازاست.
امام حسن عسکری(ع) درتفسیرآیه شریفه واقیمواالصلوه می فرماید:نمازراباکامل انجام دادن وضو،تکبیر،قیام،قرائت،رکوع،سجودوحدودش اقامه نمایید(مستدرک ج3).


خلوص:
نمازگزار باید سعی نماید هنگام اقامه نماز،عبادت خالصی رابجای آورد.اوباید تمام توجه وحواسش به خدا ومتمرکزدرنمازباشد.گرچه اخلاص درحداعلاء وتمرکزحواس کامل درنماز،شاید درتوان مانباشد ولی بطور
نسبی تاجایی که می توانیم موظف هستیم که حواسمان راجمع کنیم.


قرائت صحیح:
نمازگزار باید حمدوسوره وذکرهای مختلف نماز راصحیح بخواند وبرای یادگرفتن وتلفظ صحیح آنها نیز موظف
است تلاش نماید.چرا بایدیک نمازگزار یک عمرحمدوسوره خود راغلط بخواندوبرای تصحیح آن قدمی برندارد؟
بدیهی است بهانهای واهی هیچگاه پذیرفته نمی شود زیرا اومی تواند حمد وسوره خودرا بطور صحیح بیاموزد و
خواستن توانستن است.


آرامش بدن:
قرائت حمدوسوره واداء کردن ذکرهاباید درحالی صورت گیرد که بدن کاملا" آرام باشد.نمازگزارباید تامل نماید تابدنش آرام گردد.پس ازآنشروع به قرائت ویاادا کردن ذکرنماید وپس ازآنکه این کلمات واذکاربخوبی اداشد وتمام گردید سرازرکوع وسجود بردارد درغیر این صورت مسلما" نمازاو باطل است زیرااذکارنمازباید درحال آرام بودن بدن اداء شود.اقامه نماز درهریک ازواجبات نمازازقبیل رکوع وسجود وتشهد واتمام آنها به این است که آن واجب بایداز حالت وشرایط لازم برخوردارباشد.


رغبت درمناجات:  
ازموارد اتمام نمازواقامه آن ایجاد حالت رغبت وتمایل به مناجات ،رازونیازباخداوگفتگوباخدادرنمازگزاراست.
هروقت میخواهی با خداصحبت کنی نماز بخوان وآنگاه که میخواهی خدا باتوسخن بگوید قرآن بخوان. به راستی اگر مایل هستی باخدا گفتگوداشته باشی ومناجات کنی پس چرا این قدرنماز راباسرعت میخوانی وتمام می کنی. مگراز سخن گفتن بااو لذت نمی بری . بنابرین مانتیجه میگیریم که نمازدربعد فردی ،یعنی انجام صحیح واجبات نماز ،اقامه نماز یعنی مراعات حدود نمازوشرایط آن،اقامه نماز یعنی دقت وتمرکزحواس درنماز،اقامه نماز یعنی رعایت خشوع وخضوع ،اقامه نماز یعنی توجه به معانی بلند آنچه ازآیات واذکار درنماز خوانده می شود واقامه نماز یعنی تلاش درجهت برپائی نمازی که مورد عنایت ورضایت پروردگار باشد.  


روشهای اقامه نماز:


1-تشویق وترغیب نزدیکان:
درامراقامه ارزشمند نماز،موضوع ترغیب وتشویق به نماز وتوصیه به آن منحصربه فرزندان نمی گرددبلکه کلیه افرادی راکه به نحوی ارتباط نزدیکی باماداشته،یاازما حرف شنوی دارند شامل می شودواین روش وسیره پیامبراسلام(ص)وپیشوایان معصوم(ع)مابوده است.امیرمومنان(ع)علاوه براینکه پیوسته فرزندان خویش رابه نماز توصیه می فرمودند تاهمواره نمازرابعنوان یک مسئله حساس ومهم مورد توجه وعنایت خاص قرار دهند هرگاه فردی رابعنوان استاندار به منطقه ای اعزام می نمودند امر نماز بعنوان محوراساسی کاراومطرح می ساختند.
وقتی امام محمد بن ابی بکررا والی مصرقرارداد درمتن حکمی که برای اومی نویسد واز اومی خواهد که آن حکم رابرای مردم بخواند وبه مضامین آن،هم خودعمل نماید وهم ازدیگران بخواهد که به آن عمل نمایند می فرماید: در نمازت دقت نما،ببین چگونه است. یعنی ای استاندار من فقط دراندیشهءانبوهی ازکارهای عمرانی واقتصادی وامنیتی منطقه خود مباش بلکه نمازت راهم مدنظر داشته باش.آنگاه امیرمومنان(ع)شیوه برخورد پیامبر(ص)با نماز رااین گونه توصیف می فرمایند:ای محمد بدان که پیامبراکرم نمازش از همه مردم تمام تر بود وحق نمازرا بهتراز دیگران اداءمی فرمود. امام کاظم(ع) به علی بن یقطین فرمود: به یارانت بگوهنگامی که درپیشگاه خدا برای اقامه نماز واجب می ایستند نمازشان رابخوبی بجا آورند ورکوع وسجودشان راکامل انجام دهند ومراقبت نمایند که هنگام نمازقلبشان به امور دنیا متمایل ومشتاق نباشد(مستدرک ج4).


2-اقامه نمازجماعت:  
ازراههاوروشهای بسیار موثر برای گسترش وتعمیق فرهنگ نماز درجامعه،اقامه نماز جماعت است. اصولا"روح جمعی روح خاصی است. انسان وقتی کاری را بصورت جمعی انجام می دهد احساس می کند غیر ازحالتی است که آنرا بصورت فردی انجام میدهد. نماز جماعت دارای آثارارزنده ای است. نماز جماعت درمیان مسلمانان،ایجاد الفت می نماید وآنرا تعمیق می بخشد. درنمازجماعت شاهد حالات خوب وخوش انسان هنگام ارتباط باپروردگار خویش ونقش آن درجهت ایجادشور ونشاط بیشتر درمسیر الی الله هستیم. نماز جماعت سند انسجام مسلمانان وتبلور انضباط آنهاست ونمونه ارزنده ای ازهماهنگی مسلمانان می باشد.


    حجه السلام والمسلمین محمد محسن ربانی
عضو ستاد اقامه نماز سازمان زندانهای کشور

تعداد بازدید از این صفحه: 17045