آرشیو اخبار آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان خروجی خبرخوان اخبار
جستجو برای      
اولين آئين نامه سازمان زندان ها


­ ­ ­­
در اجراي ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور ( مص­وب 6/11/1364 ) آيين نامه اجرايي قانون ياد شده به شرح زير تصويب مي گردد.


فصل نخست: تعريف‌ها و واژه شناسي

‌ماده1ـ سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، سازماني است مستقل كه به طور مستقيم زير نظر رييس قوه قضاييه انجام وظيفه مي‌نمايد و به اختصار در اين آيين نامه سازمان ناميده مي شود.

ماده 2ـ همه ساله در موعد مقرر بودجه سازمان در رديف مستقل پيش بيني مي شود و پس از موافقت رييس قوه قضاييه براي تصويب به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال مي گردد.

ماده 3ـ زندان محلي است كه در آن محكوماني كه حكم آنان قطعي شده است با معرفي مقامات قضايي صلاحيت دار قضايي و قانوني براي مدت معين يا به طور دايم به منظور تحمل كيفر، با هدف حرفه آموزي، بازپروري و بازسازگاري نگهداري مي شوند.

ماده 4ـ بازداشتگاه، محل نگهداري متهماني است كه با قرار كتبي مقامهاي صلاحيت دار قضايي تا اتخاذ تصميم نهايي به آنجا معرفي مي شوند.

تبصره 1ـ تا هنگامي كه بازداشتگاههاي موضوع اين ماده ايجاد نشده است، در زندان‌ها محل جداگانه ي طبقه بندي شده اي براي نگهداري متهمان تحت قرار در نظر گرفته مي‌شود و نگهداري متهمان با محكومان در يك مكان ممنوع است.

تبصره 2ـ با اجراي طر ح ساماندهي منطقه اي زندانهاي كشور، كه از سوي سازمان تعيين و ابلاغ مي شود مي توان محكومان به حبس هاي كوتاه مدت تا 6 ماه را در بازداشتگاه نگهداري كرد.

ماده5ـ زندان‌ها به زندان بسته، مراكز حرفه آموزي و اشتغال كه خود شامل موسسه هاي حرفه آموزي و كاردرماني (اردوگاه) است، تقسيم مي شوند.

تبصره ـ موسسه كيفري اعم از زندان، مركز حرفه آموزي و اشتغال، و ساير موسسه هاي تخصصي يا مراكزي است كه در اين آيين نامه، نام آنها ذكر شده است.

ماده6ـ زندان بسته، زنداني است محصور كه با برجهاي ديده باني در پوشش داخلي و خارجي داراي حفاظت كامل باشد.

تبصره ـ در اين نوع زندان، محكومان شبها در خوابگاههاي اختصاصي يا گروهي نگهداري و روزها از برنامه هاي آموزشي و فني و حرفه اي، و تفريحي استفاده مي نمايند و در كارگاههاي داخل زندان به كار گمارده مي شوند.

ماده 7ـ مراكز حرفه آموزي و اشتغال مكاني است كه مي‌تواند محصور و در پوشش خارجي داراي حفاظت مناسب و يا نامحصور و بدون حفاظت و مامور انتظامي و يا در حالتي بينابين باشد كه در آن محكومان به طور گروهي به كار اعزام مي گردند و پس از خاتمه كار دوباره به آسايشگاههاي خود بازگشت داده مي شوند.

تبصره ـ سازمان مي‌تواند برنامه‌هاي حرفه‌آموزي، آموزش و اصلاح را در مورد متهمان نيز اجرا نمايد.

ماده 8ـ كليه محكومان با توجه به نوع و ميزان محكوميت، پيشينه كيفري، شخصيت، اخلاق و رفتار بر اساس تصميم شوراي طبقه بندي، حسب مورد در زندانهاي بسته يا مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال نگهداري مي‌شوند، مگر آنكه مقام قضايي صادر كننده حكم در راي صادره محل خاصي را براي نگهداري محكوم تعيين نموده باشد.

ماده 9ـ رييسان مراكز حرفه آموزي و اشتغال بايد به شيوه هاي مقتضي طرز اخلاق و رفتار و نظم و ترتيب كار محكومان را كنترل نمايند.

تبصره ـ كاركنان مراكز حرفه آموزي و اشتغال موظفند، طرز رفتار و اخلاق و نظم و ترتيب كار محكومان را برابر مقررات سازمان كنترل نموده و تخلفهاي آنان را به سرعت به اطلاع رييس مربوط برسانند. در اينصورت رييس مركز ظرف مدت بيست و چهار ساعت مراتب را جهت اتخاذ تصميم به شوراي انضباطي منعكس خواهد كرد.

ماده 10ـ رييسان مراكز حر فه آموزي و اشتغال موظفند پس از ورود محكومان، آنان را با برنامه‌ريزي آموزشي و حرفه آموزي موسسه‌ها آشنا نمايند.

ماده 11ـ محكوماني كه در مراكز حرفه آموزي، اشتغال مي يابند در تمامي ساعتهاي كار و حرفه‌آموزي، حق خروج از محل كار را نداشته و پس از خروج از آسايشگاه بايد بطور مستقيم به محل كار رفته و به موقع نيز مراجعت نمايند. زمان ورود و خروج آنان در محل كار به دقت بايد ثبت شود.

تبصره ـ در هر مورد كه محكوم مقررات مربوط را رعايت ننمايد و يا صلاحيت حرفه آموزي و كار در محلهاي ياد شده را نداشته باشد با نظر رييس مركز به زندان بسته اعزام گشته تا حسب مورد تصميم نهايي از سوي شوراي طبقه بندي و انضباطي مربوط اتخاذ گرديده و مراتب به قاضي ناظر زندان جهت اطلاع اعلام گردد.

ماده 12ـ موسسه كاردرماني (اردوگاه)، مركزي است براي نگهداري متهمان و محكومان جرايم مواد مخدر و اعتياد.

ماده 13ـ محكومان بنابر تصميم شوراي طبقه بندي به منظور اشتغال به كار يا حرفه آموزي به موسسه هاي صنعتي، كشاورزي خدماتي زير اعزام مي شوند:
 1. موسسه هاي درون زندان (اين موسسه ها ممكن است در مالكيت زندان باشد يا به ساير سازمانهاي دولتي يا موسسه هاي خيريه يا تعاوني ها يا بخش خصوصي تعلق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنان باشد).
 2. موسسه هاي خارج از سازمان (اين موسسه ها ممكن است در مالكيت سازمان باشد يا به ساير سازمانهاي دولتي يا غير دولتي يا عام المنفعه يا موسسه هاي خيريه يا تعاوني ها يا بخش خصوصي تعلق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنان باشد).
تبصره 1ـ موسسه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي با توجه به وضعيت ساختمان و كيفيت حفاظت آنها به پيشنهاد رييس موسسه و تشخيص رييس سازمان مي توانند بعنوان مراكز حرفه آموزي و اشتغال تلقي گردند.

تبصره 2ـ موسسه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي خارج از سازمان بايد دست كم واجد محلهاي كافي، جهت نمازخانه، كتابخانه، وسايل ارتباط جمعي، خوابگاه، غذاخوري، محلي براي ملاقات محكومان و ساير زمينه هاي تفريحات سالم باشند.

ماده 14ـ مراكز اقدامات تاميني و تربيتي موسسه هايي هستند كه در آنجا متهمان و محكومان قبل و بعد، يا ضمن اجراي مجازات يا مستقل از آن تا رفع حالتي كه آنها را در آينده در مظان ارتكاب جرم قرار مي دهد، به حكم يا قرار كتبي مراجع قضايي نگهداري مي شوند.

ماده 15ـ موسسه هاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي و نظاير آن موسسه هايي هستند كه تحت نظارت سازمان با امكانات لازم از راه سرمايه گذاري دولت يا مشاركت بخش خصوصي و تعاوني به منظور اشتغال و آموزش فني حرفه اي و نيل به خودكفايي با هدف بازپروري محكومان تاسيس مي‌شوند.

تبصره ـ دستورالعمل ويژه اين بخش با نظر حوزه معاونت امور اشتغال، خودكفايي و حرفه آموزي تهيه و پس از تاييد رييس سازمان ابلاغ خواهد شد.

ماده 16ـ اداره هاي مراقبت بعد از خروج مراكزي هستند كه حمايت محكومان آزاد شده و واجد شرايط را بر عهده مي گيرند.

ماده 17ـ كانون اصلاح تربيت مركزي است كه اطفال و نوجوانان بزهكار كمتر از 18 سال تمام در آنجا براي اصلاح، تربيت و آموزش نگهداري مي شوند.

 

فصل دوم ـ وظايف سازمان و مسئولان اداره كننده و ناظر زندان، بازداشتگاهها، مراكز حرفه آموزي و اشتغال و ساير مراكز وابسته به سازمان

ماده 18ـ وظايف سازمان به شرح زير مي باشد:

 • الف ـ نگهداري متهمان تحت قرار و محکومان به حبس، بنا بر دستور كتبي مقام‌هاي قضايي و به موجب مقررات و قوانين مربوط؛
 • ب ـ اداره‌ي کليه امور زندانها، مراکز حرفه آموزي و اشتغال، بازداشتگاه‌ها و مراکز اقدامات تأميني وتربيتي کشور و مؤسسه هاي صنعتي، کشاورزي و خدماتي و ساير مراکز وابسته؛
 • ج ـ ايجاد مراکز حرفه آموزي و اشتغال، زندانها، بازداشتگاه‌ها و مؤسسه هاي صنعتي، کشاورزي و خدماتي و ساير مؤسسه هاي لازم براي نگهداري، بازپروري، حرفه‌آموزي و اشتغال به کار متهمان و محکومان؛
 • دـ انجام تحقيقات و پژوهشهاي نوين کيفرشناسانه به منظور بهبود شيوه‌ها و خدمات زندانباني؛
 • هـ ـ تعيين خط مشي، اداره ونظارت بر اجراي کليه امور مربوط به زندانها و مؤسسه ها و مراکز وابسته به آن؛
 • و ـ تهيه پيش‌نويس قوانين و مقررات مورد نياز و پيشنهاد آن به مراجع صلاحيت دار؛
 • زـ ايجاد امکانات و تسهيلات لازم و مناسب به منظور تصدي امور بازپروري نظير اصلاح، ارشاد، آموزش و بازسازگاري محکومان؛
 • ح ـ انجام خدمات مشاوره‌اي و نيز کمک و مساعدت به منظور حل مشکلات محکومان و خانواده آنان؛
 • ط ـ جذب هرگونه کمک از قبيل کمک‌هاي مردمي، مؤسسه هاي خيريه و برنامه‌ريزي در جهت به ‌کارگيري صحيح اينگونه کمکها با هدف بهبود امور زندان‌ها و مساعدت به محکومان و يا خانواده آنان؛
 • ي ـ سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي کليه امورمربوط به، اشتغال وحرفه‌آموزي محکومان ‌و خودکفايي مراکز حرفه آموزي و اشتغال، زندانها و مؤسسه هاي وابسته؛
 • ک ـ تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز از محکومان و متهمان تحت نظارت به روشهاي علمي به منظور استفاده در امور اجرايي، سياستگزاريها و مطالعات کيفرشناسانه و انتشار آنها به صورت سالنامه‌ي آماري کيفري؛
 • ل ـ تهيه و پيشنهاد اسامي محکومان واجد شرايط آزادي مشروط و ارايه آن به قاضيان ناظر زندان؛
 • م ـ تهيه و پيشنهاد اسامي محکومان واجد شرايط عفو و ارائه آن به هيات عفو؛
 • ن ـ برنامه‌ريزي براي مراقبت بعد از خروج محکومان با همکاري دستگاه‌هاي مربوط؛
 • ص ـ آموزش کارکنان همسو با موازين کيفرشناسي نوين و سياستهاي توسعه قضايي قوه قضاييه.
ماده19ـ سازمان مي‌تواند با ايجاد تشکيلات مناسب نسبت به انجام تحقيقات و مطالعات علمي کيفرشناسانه لازم راساً اقدام نمايد.

تبصره1ـ کليه پژوهشهاي سازمان بايد همساز با مباني نوين کيفرشناسي بوده، نتيجه آن براي سازمان و بهينه سازي اداره امور کاربرد عملي داشته باشد.

تبصره2ـ منظور از کيفرشناسي نوين؛ مطالعه، تحقيق، ارزيابي و بررسي روشهاي علمي اجرايي است که به فايده مندي فردي و اجتماعي شيوه هاي اجراي كيفرها، مي پردازد.

ماده20ـ استانداردهاي مورد نياز در مورد تشکيلات اعم از تعداد کارمندان، مربيان تربيتي، مأموران انتظامي و مربيان مذهبي و متخصصان در زندانها و مؤسسه ها و مراکز وابسته به سازمان به تناسب موقعيت و احتياجهاي محل و آمار شناور محکومان توسط سازمان تعيين و به تصويب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خواهد رسيد.

ماده21ـ در هر مرکز حرفه آموزي و اشتغال، زندان، بازداشتگاه و يا ساير مراکز وابسته به سازمان در صورت ضرورت، واحد آمار و رايانه تشکيل مي‌گردد تا کليه آمار مورد نياز را ثبت نمايد.

تبصره ـ مسئول واحد ياد شده موظف است اطلاعات جمع‌آوري شده را بنابر دستور‌العملهاي صادر شده تهيه و به مقام مافوق ارايه نمايد.

ماده22ـ تأسيس، احداث و اداره کليه مراکز حرفه آموزي و اشتغال، زندانها، بازداشتگاه‌ها وساير مؤسسه ها و مراکز وابسته به سازمان و نيز تغيير محل آنها بطور انحصاري دراختيار سازمان مي‌باشد. مراجع قضايي، اجرايي، اطلاعاتي، نظامي و انتظامي از داشتن زندان و بازداشتگاههاي اختصاصي ممنوع مي‌باشند.

تبصره ـ بازداشتگاه‌هاي انضباطي نيروهاي مسلح از شمول اين آيين نامه خارج است.

ماده23ـ انتظامات و حفاظت فيزيکي از مراكز حرفه آموزي و اشتغال، زندانها و بازداشتگاه‌ها و ساير مراکز وابسته به عهده سازمان است که توسط يگان انتظامي و نيروهاي انتظامي تحت امر اعمال خواهد شد.

تبصره ـ نيروهاي ياد شده تحت امر رييس سازمان بوده و وي مي‌تواند اختيارات خود را رأساً اعمال نموده يا با تفويض به معاون انتظامي سازمان، به مديران کل استانها و رييسان زندانها واگذار نمايد.

ماده24ـ وظايف رييسان زندانها، مراكز حرفه آموزي و اشتغال، بازداشتگاه‌ها، مؤسسه‌هاي صنعتي، کشاورزي و خدماتي و ساير مؤسسه ها و مراکز وابسته به سازمان عبارت است از:
 • الف ـ اجراي قوانين،مقررات و آيين‌نامه هاي وضع شده؛
 • ب ـ اجراي تصميم هاي شوراي طبقه‌بندي با رعايت مقررات مربوط؛
 • ج ـ محافظت و مراقبت کامل از زندانها مراكز حرفه آموزي و اشتغال محكومان و متهمان بوسيله عوامل در اختيار و پيش‌بيني تمهيدهاي لازم براي جلوگيري از فرار آنان و همچنين مراقبت در نحوه رفتار مأموران با محكومان و متهمان؛
 • د ـ آموزش توجيهي، هدايت و نظارت بر يگان حفاظت زندان و مراكز حرفه آموزي و اشتغال؛
 • هـ ـ برنامه ريزي و اهتمام و اقدام در جهت تهذيب، اصلاح و تربيت محكومان و نيز تامين بهداشت، تغذيه، تربيت بدني و تفريحات سالم آنان در محيط زندان يا مراكز وابسته؛
 • وـ اجراي برنامه هاي آموزش حرفه اي، فني، كشاورزي، خدماتي، علمي و مذهبي با همكاري سازمانهاي مربوط؛
 • زـ اعمال نظارت و بازرسي مداوم و کسب اطلاعات لازم از وضعيت عمومي و فردي محكومان و متهمان و رسيدگي به امور ديه، مراكز مراقبت بعد از خروج و موسسه هاي صنعتي كشاورزي و خدماتي و ساير مراكز وابسته؛
 • ح ـ همكاري و مساعدت در اجراي برنامه هاي انجمن حمايت از زندانيان، ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه، مراكز مراقبت بعد از خروج و موسسه‌هاي صنعتي كشاورزي و خدماتي و ساير مراكز وابسته؛
 • ط ـ مراقبت در اجراي برنامه روزانه و دو نوبت سرشماري از محكومان و متهمان و گزارش اتفاقها و آمار روزانه به مقامهاي بالاتر برابر دستورالعمل هاي صادر شده؛
 • ي ـ گزارش نتايج حاصله از اجراي برنامه هاي محوله به مقامهاي بالاتر برابر دستورالعملهاي صادر شده؛
 • ک ـ تهيه برنامه و بودجه ساليانه واحد تحت سرپرستي و ارايه آن به مديركل استان؛
 • ل ـ انجام ساير وظايف پيش بيني شده در اين آيين نامه.
ماده25ـ رييس زندان يا مراکز وابسته شخصاً و در غياب وي مسئول مربوط به محض اطلاع از وقوع حادثه بايد در محل حاضر شده،ضمن اتخاذ تدابير لازم و عاجل براي برقراري نظم و آرامش، در صورت لزوم مراتب را در اسرع وقت به مقامهاي بالاتر گزارش نمايد و رونوشت آن نيز براي دادستان يا قاضي ناظر زندان ارسال مي گردد.

ماده 26ـ حفاظت از زندان ها و مراكز حرفه آموزي و اشتغال، استقرار نظم و تامين امنيت آنها با استفاده از طرحها، عوامل و موانع حفاظت فيزيكي و برخورد مناسب و مقابله لازم با هرگونه اخلال نظم، اغتشاش، شورش و اقدامهاي مخلّ امنيت مراكز حرفه آموزي و اشتغال بوسيله‌ي يگان حفاظت تحت نظارت و هدايت رييس مراكز حرفه آموزي و اشتغال يا زندان انجام مي گيرد.

ماده 27ـ مديران و رييسان زندانها و مراكز حرفه آموزي و اشتغال موظفند فهرست متهمان تحت قرار در زندان مديريت خويش را كه حداكثر يك ماه از تاريخ صدور قرار آنان سپري شده، هر ماه تهيه كرده و به منظور تعيين تكليف نهايي در اختيار مراجع قضايي مربوط قرار دهند.

ماده 28ـ معاون زندان ‌بر حسب وظيفه و عنوان اختصاصي (هر يک از معاونتها) و بر اساس درجه زندان يا مراكز حرفه آموزي و اشتغال در انجام تکاليف مقرر با زندان همکاري و معاضدت نموده و دستورهاي قانوني او را به مورد اجرا مي‌گذارد و در غياب رييس زندان يکي از معاونان به پيشنهاد وي و تصويب مدير کل استان مسئوليت امور را بر عهده خواهد داشت.

ماده29ـ وظايف فرمانده قرارگاه زندان به شرح زير است:
 1. نظارت بر امور حفاظت فيزيکي زندان و تأييد لوحه نگهباني، گشت و کنترل و تأييد لوحه پاسداري؛
 2. نظارت بر حضور و غياب پرسنل انتظامي زندان و اقدام لازم در اين خصوص؛
 3. بازديد و بررسي وضع ظاهري کارکنان حاضر به خدمت در هنگام برگزاري مراسم صبحگاه و انجام وظيفه و ارائه آموزشها و تذکرات ضروري به آنها؛
 4. نظارت در تمرين پرسنل نسبت به طرحهاي دفاعي و امنيتي زندان با پرسنل؛
 5. بازديد از اماکن زندان و اسلحه و مهمات و تجهيزات و نظارت بر امر نظافت و نگهداري آنها؛
 6. نظارت بر نحوه اعزام و انتقال زندانيان به مراجع قضايي و ديگر مراجع؛
 7. نظارت، بررسي، هدايت و راهنمايي مسئول نگهباني و افسر آموزش يگان عمليات و ساير عوامل کشيک و گشت در انجام وظايف محوله؛
 8. ابلاغ دستورات مقامات مافوق و بخشنامه‌هاي اداري و انتظامي به مأمورين مربوط و نظارت بر حسن اجراي آنها؛
 9. عهده‌دار شدن امور در غياب مسئول امور انتظامي؛
 10. تدوين، ارائه و پيشنهاد طرحها و دستورالعمل‌هاي لازم در زمينه هر يک از موارد فوق در جهت بهبود امور جاري و تسهيل و تسريع کار برابر مقررات.
 11. جلوگيري از وقوع هرگونه بي‌نظمي و نظارت بر تحقيقات اوليه و تشکيل پرونده و اعزام متهم يا متهمين به مراجع قضايي در وقت قانوني؛
 12. ارائه گزارش لازم از وقايع اتفاقيه به مقام مافوق؛
 13. انجام ساير امور محوله طبق دستور . ماده30ـ وظايف افسرنگهبان عبارت است از :
  1. حضور به موقع در محل خدمت و مطالعه مندرجات 24 ساعت گذشته دفتر ثبت وقايع و خدمات روزانه به منظور پيگيري و اجراي دستورهاي صادره از سوي مقام مافوق و اطلاع از وقايع مربوط؛
  2. کنترل عوامل نگهباني، نظارت بر تحويل اسلحه و مهمات به آنان، تطبيق نام آنان با لوحه نگهباني، اعلام پرسنل غايب به مقام مافوق و ثبت اسامي و مأمورين حاضر در دفتر ثبت وقايع و خدمات روزانه؛
  3. نظارت بر امور کمک افسرنگهبان مبني بر اعزام به موقع عوامل نگهباني به محل مأموريت؛
  4. تحويل و تحول امور نگهباني با توجه به وقعات روز قبل؛
  5. تنظيم و ثبت وقعات وگزارشهاي نهايي به‌صورت‌صحيح و بدون‌خط‌خوردگي و تراشيدگي و الحاق برابر دستورالعملهاي صادره؛
  6. رسيدگي به پرونده‌هاي متشکله باقيمانده از نگهباني قبل جهت تکميل و به جريان انداختن و آماده نمودن آنها براي ارسال به مراجع قضايي؛
  7. نظارت بر انجام وظيفه مأمورين اطلاعات درب ورودي و راهنمايي مراجعه‌کنندگان و نگهداري اشياء ممنوعه ارباب رجوع؛
  8. بازديد از عوامل نگهباني و اماکن انتظامي در طول مدت خدمت؛
  9. تقديم گزارش از وضعيت حفاظت فيزيکي زندان در زمينه مشکلات، نواقص، ايرادات و نارساييها به فرمانده انتظامي در مدت نگهباني؛
  10. نظارت بر امور محوله داخلي بين پوسته دوم زندان مانند نظافت کليه اماکن انتظامي، اطمينان از عدم وجود اشکال در ساختمان و تأسيسات؛
  11. تعيين افراد جيره‌بگير، اموررفاهي مأموريني‌که بطور شبانه‌روزي در زندان بسر مي‌برند، وضعيت ظاهري و شئونات اسلامي، رعايت موارد انضباطي و جلوگيري از حرکات يا اعمال سوء مأمورين و نظارت بر اجراي برنامه‌هاي دسته‌جمعي از جمله نماز جماعت، سخنراني و اجراي دستورات انضباطي و تنبيهي در مورد هر يک از كارکنان و ارائه گزارش نواقص، معايب مشهود در هر مورد به مقام بالاتر؛
  12. اجراي مراسم صبحگاه و شامگاه؛
  13. اعمال نظارت لازم بر بازرسي بدني از زندانيان، ملاقات‌کنندگان و بازرسي دقيق وسائط نقليه و ساير تجهيزات در هنگام ورود و خروج از زندان بدون استثناء؛
  14. هدايت و نظارت کمک نگهبان در انجام وظايف و امور محوله؛
  15. ارائه گزارش سوانح و حوادث غير مترقبه حادث شده به مقام مافوق در اسرع وقت؛
  16. اجراي کامل مقررات و آيين نامه‌هاي مربوطه و نظارت کامل در حسن جريان امور انتظامي و سرکشي و بازديد مرتب از اماکن مختلف پستي و ارتباط آنان با يکديگر و بطور کلي برقراري نظم و آرامش در محدوده فيزيکي تحت مسئوليت و اعمال مراقبت دائم در مورد جلوگيري از ورود هرگونه سلاح سرد و گرم به زندان؛
  17. آمارگيري از کارکنان تحت امربمنظور آگاهي بر تعداد کارکنان موجود، غائب، در حال مرخصي، بيمار، فراري، منتسب و غيره... و تنظيم آمار لازم و درج آن در دفتر نگهباني؛
  18. انجام ساير امور محوله طبق دستور. ماده31ـ مسئول بازديد و کنترل ورود و خروج افراد و وسايل مؤظف است علاوه بر امور محوله ، اقدامات زير را انجام دهد:
   1. بازرسي دقيق از وسائط نقليه و اشيايي که به هر نحو به زندان وارد و يا خارج مي‌شوند و جلوگيري از ورود و خروج اشياء ممنوعه؛
   2. بازرسي بدني از زندانيان و مراجعين به هنگام ورود يا خروج از زندان و جلوگيري از ورود و خروج اشياء ممنوعه؛
   3. اجراي مقررات مربوط به ورود اشخاص به زندان؛
   4. تنظيم و ثبت دفتر ورود و خروج به زندان؛
   5. ارائه گزارش موارد تخلفات زنداني و ارباب رجوع و معرفي آنان به مسئول مربوط؛
   6. کنترل ورود و خروج خودروها از حيث ثبت تاريخ و ساعت و شماره خودرو با نام راننده مربوطه و گرفتن کارت شناسايي معتبر از راننده و در مواقع ضروري گرفتن کارت ماشين؛
   ماده32ـ وظايف ساير مسئولين و کارکنان در زندانها ، بازداشتگاهها، مؤسسات صنعتي، کشاورزي و خدماتي و ساير مؤسسات و مراکز وابسته بر اساس شرح وظايف پست سازماني مصوب خواهد بود.

   ماده33ـ ترک نگهباني، صحبت کردن در موقع نگهباني، خوابيدن، نشستن و خارج شدن از محوطه پاسگاه، غذا خوردن، استعمال دخانيات، انجام حرکاتي که باعث انصراف خاطر آنان از خدمت و مراقبت از زندانيان در تکاليف مقرره آنان شود، ممنوع مي باشد. نگهبانان بايد طبق آيين‌نامه داخلي هميشه مجهز و ملبس به لباس رسمي و تميز و مرتب بوده، مواقعي که در داخل زندانها مأموريت داشته باشند بدون اسلحه انجام وظيفه نمايند. اسلحه، مهمات و تجهيزات زندان بايد در پوشش خارج بند در جاي امن و مستحکم نگهداري شود. هنگامي که نگهبانان زنداني را طبق دستور رسمي و کتبي مقامات صلاحيتدار قانوني براي محاکمه يا بازپرسي يا انتقال به زندان يا محل ديگر از زندان خارج مي‌نمايند بايد مسلح باشند و در طول راه حق توقف و مذاکره وحرف زدن با متهم و ديگران را ندارند و مکلفند زنداني را برابر مقررات مربوط تحت مراقبت کامل از جاي خلوت مستقيماً به مرجع قضايي احضار کننده بدرقه نموده پس از انجام کار او را بلافاصله و به همان نحو مستقيماً به زندان عودت داده به افسر نگهبان خارج تحويل نمايند. نگهبانان به هنگام نگهباني، بدرقه و حفاظت زندانيان از اداي احترام معاف خواهند بود. اگر زنداني مبادرت به فرار نمايد نگهبان مؤظف است ضمن استمداد از اطرافيان با تمام توان او را تعقيب نموده و چنانچه با بکاربردن تلاشهاي ممکن موفق به دستگيري وي نشود سه مرتبه با صداي بلند ايست داده هرگاه باز هم توقف ننمود, با رعايت اطراف و جوانب و توجه به اينکه باعث قتل يا جرح کسي نگردد با استفاده از اسلحه و تير هوايي و در مقام ناچاري با نشانه‌گيري ساق پاي زنداني از فرار او جلوگيري نمايد. هر گاه نگهبان بدون اجازه رسمي و کتبي مقامات مربوط از بازداشت هر زنداني ، اطلاعي به خارج از زندان داده يا اطلاعات و پيامها و نوشته‌ها يا اجناس و اشيايي از طرف زندانيان به خارج برساند يا از خارج براي آنان بياورد به نسبت اهميت تخلف تحت تعقيب قرار خواهد گرفت .نگهبان در مواقعي که خلافي از يک نفر زنداني مشاهده نمايد بدون اينکه حق داشته باشد او را مجازات يا حتي ملامت کند بايستي مراتب را با ذکر جزييات امر کتباً به افسر نگهبان گزارش دهد چنانچه در مقام رسيدگي خلاف گزارش وي ثابت شود مؤاخذه خواهد شد.

   تبصره ـ تخلف از مقررات ماده فوق علاوه بر تعقيب قانوني موجب تنبيه انضباطي خواهد بود.

   ماده 34ـ در هر زندان مركز حرفه آموزي و اشتغال يا با توجه به نوع آن به تعداد كافي پست سازماني جهت انجام امور مربوط در نظر گرفته خواهد شد. شرح وظايف هر يك از مشاغل توسط مسئولان مربوط در ستاد مركزي تصويب و به مسئولان زندانها، مراكز حرفه آموزي و اشتغال و جهت ابلاغ به متصديان مشاغل ابلاغ خواهد شد.

   تبصره ـ مسئول هر واحد موظف است شرح وظايف مشاغل تحت سرپرستي خويش را مطالعه و به متصديان مشاغل ابلاغ نمايد. افزون بر آن ضمن ارايه آموزشهاي لازم به كاركنان براي اجراي شرح وظايف يك نسخه از شرح وظايف هر فرد را در محل كار وي و در جايي كه توسط مراجعان به راحتي ديده مي شود نصب نمايد.

   ماده 35ـ وظايف ساير مسئولان و كاركنان سازمان و مراكز حرفه آموزي و اشتغال، بازداشتگاهها، موسسه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير موسسه ها و مراكز وابسته بر اساس شرح وظايف پست سازماني مصوب خواهد بود.

   تبصره 1ـ مسئولان پستهاي مصوب با توجه به امكانات و نيروي انساني بر اساس تخصص‌هاي مربوط به پست مورد تصدي منصوب خواهند شد، رييس سازمان به منظور پياده شدن راهبرد توسعه قضايي، اصل تخصص‌گرايي را درانتصاب‌ها ملاك قرار خواهد داد.

   تبصره2ـ كليه مسئولان بازرسي سازمان خواه در ستاد و خواه در استانها بايد از ميان حقوقدانان مسلط به حقوق زندانيان انتخاب شوند.

   تبصره 3ـ به منظور فراهم شدن زمينه هاي نهادينه سازي سياستهاي نوين كيفري و فايده‌مندسازي شيوه‌هاي اجراي كيفر سلب آزادي، ترجيحاً رييسان مراكز آموزشي و پژوهشي سازمان و مسئولان واحدهاي آموزش و پژوهش اين مراكز از ميان متخصصان كيفرشناسي انتخاب خواهند شد.

   ماده36ـ رييس دفتر زندان مکلف است در حسن جريان کليه امور مربوط به دبيرخانه و بايگاني و تقويم و ابلاغ و اجراي احکام، نظارت کامل داشته و مراقبت نمايد تا کارهاي جاري بدون وقفه و تأخير و بموقع انجام شده، پاسخ نامه‌هاي رسيده در اسرع وقت تهيه و به مقصد ارسال شود، کليه نامه‌ها و احکام و قرارهاي رسيده در دفاتر مربوط ثبت، پس از ابلاغ به محكومان و اجراي مفاد آن در پرونده مربوط به هر محكوم درج و بايگاني گردد. بديهي است نتيجه اجراي حکم را به مرجع قضايي مربوطه ارسال خواهد نمود. دفاتر داخلي مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال يا زندان عبارتند از:
   دفتر نامه‌ها و احکام و قرارها- دفتر ثبت اسامي محكومان- دفتر حضور و غياب محكومان- دفتر و تقويم و احتساب محکوميت‌ها با تعيين تاريخ دقيق آزادي محكومان- دفتر ثبت اسامي محكومان پيشينه‌دار- دفتر ثبت احضاريه‌- دفتر آزادي محكومان- دفتر ورود وخروج محكومان- دفتر ملاقات.

   تبصره ـ نظارت کامل در اجراي محکوميتهاي حبس بدل از جزاي نقدي محكومان نيز در زندانها يا مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال از وظايف ذاتي مسئول اجراي احكام هر مؤسسه يا زندان كه زير نظر مسئول مربوط انجام مي‌شود.

   ماده37ـ مسئول شعبه اموال و انبار که صاحب جمع اموال مؤسسه يا زندان شناخته مي‌شود مکلف است طبق مقررات آيين نامه مربوط در محافظت و نگهداري اثاثيه و اموال دولتي و لوازم و اشياء و اسناد متعلق به زندانيان مراقبت و اهتمام شايسته بعمل آورده و وظايف مشروح زير را انجام دهد:
   • پيش بيني و اقدام به موقع و لازم در تهيه و تدارک اثاثيه و ملزومات و مايحتاج داخل مؤسسه يا زندان از قبيل لباس و پوشاک مأموران و محكومان، تأمين احتياج‌هاي مربوط به سوخت و روشنايي و استحمام و نظافت و بهداشت محكومان و مکان‌هاي زندان و هرگونه ضرورت‌هاي ديگر؛
   • جلوگيري از تفريط و تضييع و حيف و ميل اموال و اثاثيه دولتي و لوازم شخصي محكومان و اشيايي که بطور امانت مي‌سپارند؛
   • تهيه و تنظيم دفاتر مربوط به ثبت نامه‌هاي اداري؛
   • وصول و تحويل اموال و لوازم و اشياء دولتي، نوشت افزار اداري، البسه دولتي محكومان و مأموران مؤسسه يا زندان؛
   • ثبت اموال و اثاثيه دولتي بنابر نمونه رسمي و منطبق با مقررات آيين نامه اموال دولتي؛
   • ثبت درخواستهاي مربوط به تهيه اشياء و لوازم مورد احتياج؛
   • ثبت البسه و لوازم شخصي و اسناد عادي و قيمتي محكومان و هر چيزي که محكوم موقع ورود به مؤسسه يا زندان با خود دارد، در دفاتر مربوط؛
   • تفکيک و نگهداري کيسه‌هاي محتوي لباس واشياء محكومان به ترتيب شماره رديف (لباس و لوازم شخصي هر محكوم به محض ورود او به مراكز حرفه آموزي و اشتغال يا زندان بايد بوسيله متصدي انبار تنظيف و ضد عفوني شده در کيسه مخصوص با ذکر شماره در برگ صورت‌مجلس تنظيمي تحويل و تحول که يک نسخه آن با قبض انبار به محكوم تسليم مي‌شود لفاف شده و در حفظ و حراست آن از گزند موش و بيد و آفات ديگر دقت و مراقبت کافي بعمل آيد)؛
   • تنظيم اسناد و درخواست رسمي براي تهيه و تدارک اجناس مورد لزوم به امضاء و گزارش رييس مؤسسه يا زندان و مقامات مالي مربوط؛
   • مراقبت در نظافت و حفاظت کامل اموال دولتي و امکانات محكومان؛
   • دقت و مراقبت کافي در تحويل صحيح و سالم امانتهاي محكومان به هنگام آزادي يا انتقال آنان و ارسال صورت مجلس تنظيمي با امضاء محكوم به دفتر مراكز حرفه آموزي و اشتغال يا زندان.
   ماده38ـ اداره‌ها و واحدهاي مددکاري و خدمات اجتماعي در جهت شناخت شخصيت محكومان و کشف و حل معضلات و مشکلات شخصي و خانوادگي و اجتماعي آنان با كسب نظر روان‌شناس، تحقيقات و اقدام لازم را نموده، يک نسخه از تحقيقات را جهت ضبط در پرونده شخصيت محكوم به رييس زندان و نسخه ديگر را جهت اقدام لازم به اداره متبوع خود تسليم مي‌نمايد. مددکاران بايد با ابراز شفقت و جلب اعتماد محكوم براي بازگشت آنان به زندگي عادي و سالم اجتماعي اقدام و اهتمام لازم به عمل آورند.

   تبصره ـ مديران كل استانها مكلفند هر سال بودجه اي را ترجيحاً با جلب كمكهاي مردمي و موسسه‌هاي خيريه به منظور زندان زدايي و بصورت تنخواه در اختيار واحدهاي مددكاري هر ندامتگاه قرار دهند، واحدهاي مددكاري، ضمن تلاش براي جلب رضايت شاكي، بدهي هاي مالي تاسقف دو ميليون ريال را از بودجه در اختيار پرداخت نموده، تا بدينوسيله موجبات جلب رضايت شاكيان و آزادي محكومان مالي يا بهره مندي آنان از آزادي مشروط را فراهم كنند.

   ماده39ـ از تاريخ تصويب اين آيين‌‌نامه واحدهاي فرهنگي ـ تربيتي زندان‌ها و مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال به «واحد بازپروري» تغيير نام مي‌يابند. مسئولان واحد‌هاي بازپروري مكلفند كليه‌ي اقدام‌ها، فعاليت‌ها، برنامه‌ها و امكانات مادي و معنوي واحد خود را به سوي بازپروري و بازسازگاري محكومان هدفمند سازند به نحوي كه نتيجه اقدام‌هاي آنان كاهش ماهانه و سالانه ميزان تكرار بزه و افزايش ميزان خروجي محكومان باشد.
   افزون بر وظايف مقرر در پست‌هاي مصوب، مسئولان واحدهاي بازپروري موظفند:
   1. براي كليه فعاليت‌هاي خود به منظور بازپروري برنامه‌ريزي نموده؛ ضمن تعريف و تعيين اهداف عيني و اختصاصي خود؛ هم‌سو با بازپروري نسبت به تدابيري كه موثر در اصلاح، بازپروري و بازسازگاري محكومان با جامعه و نيز كاهش ميزان بازگشت محكومان به زندان است اقدام نمايند.
   2. كليه برنامه‌ها و اقدام‌هاي بازپرورانه واحدهاي خود را با محيط زندان يا مراكز محل خدمت، شرايط اقليمي، فرهنگي و بومي و ويژگي‌هاي مردم‌شناسانه‌ي محكومان همساز و همگرا گردانند.
   3. آثار برنامه‌ها و فعاليت‌هاي اجرا شده واحد خود بر محكومان و تاثير پيشرفت آن بر كاهش ميزان تكرار بزه را مورد ارزيابي ماهانه و سالانه قرار دهند و ضمن اصلاح، تعديل يا حذف برنامه‌هاي نامناسب؛ برنامه‌هاي نوين بازپرورانه جايگزين آن نموده، گزارش‌هاي ماهانه و سالانه خود را به رييس زندان يا مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال محل خدمت و شوراي طبقه‌بندي به منظور اتخاذ تصميم‌هاي بهتر و مناسب‌تر ارسال نمايند.
   تبصره: گزارش‌هاي سالانه ياد شده هر سال توسط مديران كل استان‌هاي مربوط به منظور بهينه‌سازي تصميم‌گيري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها به معاونت بازپروري سازمان تسليم خواهند شد. معاونت ياد شده مكلف به مطالعه كارشناسانه، برنامه‌ريزي و ابلاغ برنامه‌هاي بهينه ساخته به واحدهاي بازپروري مي‌باشد.

   ماده40ـ روانشناسان زندان و مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال مؤظفند با همکاري مددکاران و بخش معاونت بازپروري و ملاحظه پرونده شخصيتي محكومان ضمن بررسي ناسازگاري و ناهنجاريهاي رواني آنان مراتب را به شوراي طبقه‌بندي اعلام و اقدام لازم را براي ايجاد سازگاري و در صورت لزوم درمان آنان بعمل آورند.

   ماده41ـ مسئول بهداري مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال يا زندان مؤظف است با همکاري متخصصان مربوطه از قبيل روانپزشک، پزشک و يا روانشناس نسبت به بستري کردن بيماران رواني به منظور معالجه آنان اقدام نموده در صورتي‌که بيماري افراد ياد شده منجر به جنون يا اختلال مشاعر تشخيص داده شود مراتب را در اسرع وقت بوسيله رييس موسسه يا زندان به پزشکي قانوني جهت اعلام نظر و اطلاع به مقام‌هاي قضايي گزارش نموده و در صورت نياز براي انتقال و معالجه آنان در يک مؤسسه درماني و تأميني تدابير شايسته قانوني را اتخاذ نمايد.

   ماده42ـ مربيان زندان‌ها‌، مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال، صنعتي، کشاورزي و خدماتي مؤظفند ضمن اجراي دستورهايي که از طرف رييس مؤسسه به آنان ابلاغ مي‌شود، در روز دست‌كم دوبار صبح و عصر از محكومان و متهمان سرشماري و حضور و غياب بعمل آورده و ضمن گشت، افراد مشغول به کار را تحت نظر گرفته و از هرگونه تماس آنان با افراد خارج و يا خروجشان از محوطه مؤسسه يا فرار آنان جلوگيري کنند و در صورت بروز حادثه يا مشاهده هرگونه تخلف فوري طبق مقررات اين آيين نامه اقدام نموده، مراتب را به رييس زندان يا مراكز مربوط گزارش نمايند.

   تبصره1: شرح وظايف مربيان بر اساس ويژگي‌هاي موسسه يا زندان محل خدمت و متناسب با آن متفاوت خواهد بود و شوراي برنامه‌ريزي سازمان مكلف است در تعريف شرح وظايف مربيان تفاوت‌هاي موسسه‌اي را رعايت كند.

   تبصره2: اعزام و بدرقه محكومان و متهمان بوسيله‌ي نيروهاي مربي ممنوع است. در موارد اضطراري يا در مورد محكومان و متهمان زن؛ اين امر به همراهي ديگر ظابطان انجام خواهد شد.

   ماده43ـ متهمان و محکومان در طول اقامت در مراكز حرفه‌اموزي و اشتغال و يا زندان و يا مؤسسه‌هاي صنعتي، کشاورزي و خدماتي و يا اقامت در مؤسسه‌هاي اقدامات تأميني و تربيتي از حيث تحولات حاصله در ويژگي‌هاي اخلاقي و مذهبي و تشخيص سلامت بدني و روحي تحت مراقبت و بررسي متخصصان زندان يا مؤسسه مربوط قرار خواهند داشت.

   تبصره- اقدام‌هاي مقرر در اين ماده در بازداشتگاه‌ها نيز اعمال خواهد شد.

   ماده 44ـ به منظور توسعه و ترويج مباني و موازين حقوق شهروندي در زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و موسسه‌هاي تحت نظر سازمان، رعايت موازين حقوق اسلامي و انساني، تسهيل روند زندان‌زدايي و بازسازگاري محكومان با جامعه دفتري به نام «دفتر حمايت از حقوق شهروندي زندانيان» زير نظر رييس سازمان و با تعداد لازم كارشناس تشكيل مي‌شود.
   وظايف اين دفتر به شرح زير است:
   1. مطالعه، بررسي و پيگيري موارد نقض حقوق شهروندي در زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و اعلام آن به رييس سازمان؛
   2. مطالعه‌ي پرونده‌هاي قضايي افراد تحت قرار و تذكر گذشت موعدهاي قانوني به قاضيان ناظر و مقام‌هاي قضايي مربوط؛
   3. تهيه كتابچه‌اي در مورد حقوق و تكاليف قانوني محكومان و متهمان و تفهيم ماهانه اين حقوق و تكاليف به افراد تازه وارد؛
   4. همكاري مستمر و نظام‌مند با هيأت نظارت بر اجراي قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، ستاد حقوق بشر قوه‌قضاييه و سير نهادهاي حقوق بشري پس از هماهنگي با رييس سازمان؛
   5. نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه و ساير اموري كه به اين دفتر به موجب قانون ارجاع مي‌شود.
   تبصره 1: مسئول دفتر، از ميان حقوق‌دانان آگاه به موازين حقوق شهروندي توسط رييس سازمان انتخاب مي‌شود.

   تبصره2: مسئول دفتر موظف است از وضعيت حقوق شهروندي مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و زندان‌ها به طور ماهيانه به رييس سازمان گزارش دهد.

   تبصره 3: گزارش ساليانه حقوق شهروندي سازمان به وسيله مسئول دفتر تهيه گشته از طريق رييس سازمان تسليم رييس قوه قضاييه خواهد شد.

   تبصره4: در كليه اداره‌هاي كل استاني واحد حمايت از حقوق شهروندي زندانيان تاسيس خواهد شد.

   ماده45ـ افزون بر نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به زندان‌ها و مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و ساير وظايفي كه به موجب مقررات بر عهده قاضيان ناظر زندان گذارده شده است، وظايف آنان با رعايت مقررات اين آيين‌نامه عبارت است از:
   1. اعمال نظارت بر امور محكومان از حيث پيشبرد اهداف بازپرورانه و اتخاذ تدابير مناسب به منظور فردي سازي هر چه بيشتر كيفرها؛
   2. شركت در شوراي طبقه‌بندي، ملاحظه پرونده شخصيت محكوم و اتخاذ تصميم در مورد شيوه اعمال كيفر؛
   3. اعلام تخلف‌هاي آيين‌نامه‌اي و قانوني محكومان و متهمان به مراجع قضايي مربوط، در مواردي كه متضمن جرم باشد؛
   4. صدور مجوز به منظور ملاقات نمايندگان سياسي و كنسولي اتباع خارجي كه در حال تحمل كيفر يا بازداشتند.
   5. اعطاي مرخصي به محكومان با ملاحظه پيشرفت‌هاي بازپرورانه و مقررات آيين‌نامه؛
   6. مطالعه پرونده افراد تحت قرار بازداشت موقت يا كسب اطلاع از پرونده آنان به وسيله دفتر حمايت از حقوق شهروندي سازمان يا طرق ديگر و اعلام مراتب گذشت مدت‌هاي قانوني موضوع بند ط ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (مصوب 28/7/1381) صرفاً جهت اطلاع به مراجع ياد شده؛
   7. صدور مجوز قانوني به منظور ملاقات وكيلان و مشاوران حقوقي با موكلان خود
   8. برگزاري جلسه‌هاي هفتگي پرسش و پاسخ با محكومان يا متهمان به منظور حل مشكلات قانوني برآمده از نحوه اجراي كيفرها و پاسخگويي به مشكلات حقوقي آنان؛
   ماده 46ـ در هر زندان، مركز حرفه‌آموزي و اشتغال، يا موسسه صنعتي، كشاورزي و خدماتي هر يك ماه يك بار كميسيوني با مسئوليت رييس زندان، موسسه و يا نماينده وي و با شركت متخصصان روانشناسي، مددكاري، فرنگي، تربيتي و در صورت لزوم كارشناس صلاحيت‌دار ديگر تشكيل و خلاصه ديدگاههاي كميسيون ياد شده نسبت به محكوم در پرونده شخصيت او منعكس و رونوشت نظر كميسيون براي قاضي ناظر زندان ارسال مي‌گردد.

      19. بخش دوم ـ مقررات عمومي

   فصل نخست- پذيرش، تشخيص و طبقه‌بندي

   ‌ماده47- واحد پذيرش و تشخيص محلي است براي پذيرش، بررسي و شناخت شخصيت محكومان و متهمان كه زير نظر مسئول مربوط انجام وظيفه مي‌نمايد.

   ماده 48- پذيرش از هنگامي آغاز مي‌گردد كه متهم يا محكوم به موجب برگ رسمي به امضا و مهر مقام قضايي صادر كننده قرار يا حكم، متضمن مشخصات كامل متهم يا محكوم (شهرت ـ نام ـ نام پدرـ سن ـ شماره شناسنامه ـ شماره ملي ـ كد پستي ـ شغل ـ نوع جرم و اتهام يا محكوميت ـ نوع و ميزان مجازات ـ شماره قرار يا حكم ـ تاريخ شروع بازداشت) وسيله مامور شناخته شده قبلي كه بايد كارت شناسايي رسمي ملصق به عكس خود را ارايه دهد به مراكز حرفه آموزي واشتغال، بازداشتگاه، زندان يا ساير مراكز وابسته تحويل مي‌گردد.

   تبصره ـ عدم ذكر نام و نام خانوادگي، نام پدر، نوع اتهام، شماره قرار و نيز عدم مهر و امضاي مقام قضايي و قانوني موجب عدم پذيرش فرد خواهد بود مگر در مواردي كه به ولگردي يا بي‌هويتي و امثال آن تصريح گردد كه در اين صورت زندان و مرجع قضايي بايستي به هر نحو ممكن مشخصات دقيق وي را به دست آورده و در سوابق ثبت كند.

   تبصره 2 ـ سازمان موظف است فهرست مقام‌هاي صلاحيتدار قانوني را كه بر اساس ساير قوانين موضوعه مجاز به معرفي متهمان يا محكومان به زندان مي‌باشند به اداره‌هاي كل زندان‌ها اعلام نمايد.

   ماده49- از هر محكوم به محض ورود در قسمت پذيرش و تشخيص توسط مأموران نيروي انتظامي انگشت‌نگاري و عکاسي بعمل مي‌آيد و پس از تنظيم دو برگ انگشت‌نگاري (يک برگ براي زندان و يک برگ براي ارسال به مراکز اسناد قانوني) براي تعيين پيشينه با ذکر شماره عکس محكوم به انضمام مدارک رسمي نسبت به تحويل زنداني اقدام مي‌گردد و افزون بر شماره کلاسه دفاتر ثبت کل و ثبت قرارها و محکوميت‌ها ذکر شماره عکس نيز
   تعداد بازدید از این صفحه: 19289