آرشیو اخبار آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان خروجی خبرخوان اخبار
جستجو برای      
مقالات

ابزار و راههای پیشگیری از انحرافات
محقق : عبداحمید حکیمی
(منبع:مددکاری اجتماعی و جامعه شناسی مسائل اجتماعی )
.pdf | .ppt | .doc
امتیازدهی به این مقاله:


1388/05/11
نظرات شما (0)
خلاصه مقاله
متن کامل مقاله

در عصر حاضر با اینکه اماکن آلودگی به مفاسد اجتماعی وانحرافات درجوامع مختلف به ویژه درنقاط شهری زیاد است، لیکن ابزار، وسایل وراههایی نیزبرای پیشگیری از بروز انحرافات وگرفتار آمدن به مفاسد پیش بینی شده است. مبارزه با انحرافات بطورکلی به دوشکل صورت می گیرد که عبارتند از:
1- درمان کجروی
درمان کجروی ازطریق ارتباط برقرارکردن با مددکاران اجتماعی، روان شناسان ، پزشکان متخصص، بیمارستان آسایشگاههای روانی ونظیر آن صورت می گیرد. جوامع دارای دوایرخدمات اجتماعی گسترده وفعال تا حدود زیادی دراین راستا موفق بوده اند.
قابل ذکراست که بودجه کا فی و سرمایه گذاری مورد نیازنیز بایدصورت گیرد.این وضعیت  یا اصلاح ودرمان درجوامع صنعتی زیاد به چشم می خورد.جوامع صنعتی با داشتن میزان قابل توجهی از اطفال نامشروع به طور سالیانه با داشتن نسبت و یا درصد بالایی از طلاق وهمچنین، با داشتن تعدادقابل توجهی از اطفال بی سرپرست تا حدود زیادی توانسته اند از بروز انحرافات و به انحراف کشاندن این افراد جلوگیری به عمل آورند. همچنین افراد و عناصر آلوده ومنحرف خود را به اشکال مختلف و زیرنظرمتخصصین ، اصلاح ودرمان میکنند،ولی متأسفانه درجوامع رو به توسعه و کشورهای جهان سوم به دلیل کثرت افرادمنحرف ، امکان اصلاح و درمان که ازطریق مددکاران اجتماعی صورت می گیرد،نگهداری افراد و اشخاص منحرف ، خلافکار ،مجرم ، نظیر آن درمراکزاصلاح وبازپروری یا به عبارتی ، تحت درمان و اصلاح قراردادن افراد است .جنبه های روانی ،رفتاری فیزیکی ، سنی، جنسی و.....دراین وضعیت باید مورد توجه قرارگیرند.
2-پیشگشری ازکجروی
موازین و زمینه های پیشگیری ازکجروی وجلوگیری از انحرافات خود کمک زیادی به سلامت  اجتماعی میکند پیشگیری از کجروی به اشکال مختلف صورت می گیرد. سالم ساختن محیط کودکان ، یعنی خانواده آنها عامل مهمی درپیشگیری شناخته شده است خانواده ،برطرف کردن نیازهای آن ، تقویت جنبه های آموزشی خانواده،توجیه و حمایت ازاولیا و....می تواند از موارد زیادی از انحرافات جلوگیری به عمل آورد. همچنین سالم کردن محیط اجتماعی (یعنی محیطی سالم برای همگان) نقش مؤثری در پیشگیری ازانحرافات ایفا میکند. سالم کردن محیط اجتماعی گرچه خود به ظاهردرعبارتی مختصر و ساده ادا می شود، لیکن درارتباط با بسیاری از عوامل مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،و...قراردارد.
جوامع روبه توسعه به ویژه شهرهای بزرگ دراین جوامع ، مشکلات نوع دوم را داراست. درچنین جوامعی درصد کمی از خانواده ها رأساً امکان کنترل وتحت نظرداشتن فرزندان خود را دارند. به همین دلیل ، اکثریت

خانواده ها به خاطر فقرو ضعفی که دارند، از چنین امکانی برخوردارنیستند. ا فراد این قبیل خانواده ها تاحدود زیادی مشکل مربوط به محیط اجتماعی را تشدید میکنند. درنتیجه، دولتها و مسئولین اجتماعی باید سرمایه گذاری وتوجه زیادی نسبت به محیط اجتماعی به عمل آورند تا از این طریق افراد بالقوه بزهکار وآسیب پذیر به طور بالفعل منحرف وخطاکار نگردند.
تعداد بازدید از این صفحه: 2854